Høringssvar fra Helse Midt -Norge RHF

Dato: 13.11.2020

Høringsuttalelse - forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsforslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Høringsforslaget omfatter én konkret endring i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. – «Krav til avtalens innhold», med ett nytt tilleggspunkt nr. 13. – «konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene».

Høringssvar fra Helse Midt –Norge RHF.

a) Helse Midt –Norge RHF støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd, som innebærer at samarbeidsavtalen som inngås mellom kommunen og helseforetaket, skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

b) Det praktiske utføringen og gjennomføring av planverket for felles tjenesteyting vil i all hovedsak tilligge det enkelte Helsefellesskapet. Det forutsettes at lovendringen medfører at myndigheten og ansvaret for å utarbeide og følge opp planverket følger styringslinjene i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I det ligger også at de regionale helseforetakene skal sørge for koordinering, ivareta erfaringsoverføring påse at helsefellskapene i regionen virker etter intensjonen i loven (jmf departementets kommentarer).

c) Det er viktig at det enkelte Helsefelleskap finner gode løsninger på lokale utfordringer stimulerer og muliggjør utvikling i et regionalt perspektiv. Nasjonale føringer, som for eksempel veiledere og pakkeforløp må utvikles i tråd med dette.

d) Helse Midt –Norge RHF forventer at finansieringsmodellen videreutvikles for å stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Finansieringsordningen må legge til rette for at den økonomiske effekten av utviklingstiltakene omfordeles i tråd med beste kunnskapsbaserte praksis for god pasientbehandling.