Høringssvar fra Haraldsplass Diakonale sykehus

Dato: 12.11.2020

Vår ref: Deres ref: 20/3683- Dato: 12.11.2020

Høringssvar fra Haraldsplass Diakonale Sykehus på høringsnotatet om endring i helse – og omsorgstjenesteloven – innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Haraldsplass Diakonale sykehus takker for invitasjonen til å gi høringsinnspill til den foreslåtte endring i Helse – og omsorgstjenesteloven.

Haraldsplass Diakonale sykehus har en god og etablert samhandlingsstruktur i vår region med et tett og godt samarbeid med våre kommuner. Slik som det refereres til i høringen har vi som privat ideelle med lokalsykehusfunksjon en vesentlig rolle i samhandlingsstrukturen i vår region, der vi er representert på alle nivå i strukturen. I vårt arbeid med etablering av Helsefelleskapene, ser vi at vår struktur svarer ut forventningene om samhandling.Vi ser likevel at vi kan bli bedre til å planlegge tjenestene våre sammen. Vi mener at forslaget om endring er nødvendig for at partene skal involvere hverandre tidsnok i planleggingen av tjenestene til pasienter med behov for oppfølging fra begge tjenestenivåene. Konkretisering av involveringen og gjennomføringen hos partene er viktig for å kunne jobbe målrettet. Dette vil bidra til å skape mer helhetlige og koordinerte tjenester for pasienter og pårørende.

Vi ser også at vi i vår samhandlingsstruktur må ha et tydeligere mål om å involvere fastlegene. Vi mener at det er viktig å involvere fastlegen i planleggingen av tjenestene for at pasientene og pårørende opplever helhetlige og koordinerte tjenester, slik som det er forslått i høringen.

Vi mener også at det er viktig å ha med seg brukerperspektivet inn i dette arbeidet.

Vesentlig for å kunne lykkes med samhandling er at avtalene mellom partene er konkrete og tydelige når det kommer til samhandling, utvikling og planlegging. Haraldsplass Diakonale Sykehus finner det derfor både relevant og viktig at det stilles krav om at avtalene også skal inneholde en «konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene» Vi opplever oss veldig inkludert i samhandlingsstrukturene, men opplever i andre saker at vi ikke blir involvert som en likeverdig part. Dette går blant annet ut over vår planlegging av tjenestene, men kan også gå ut over den totale ressursutnyttelsen i det regionale helseforetaket.

Oppsummert våre fire innspill:

1) Det må stilles krav om at avtalene skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene.

2) Brukerstemmen må vektlegges mer i samhandlingen.

3) Private ideelle med lokalsykehusfunksjon skal være representert i alle nivåene i Helsefelleskapene, og en likeverdig part.

4) Tydelig involvering av fastlegene i arbeidet om å utvikle og planlegge helhetlige tjenester for pasienter og pårørende.

På denne bakgrunn støtter Haraldsplass Diakonale Sykehus den foreslåtte endringen i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2.

Vennlig hilsen,

Kjerstin Fyllingen

administrerende direktør

Haraldsplass diakonale sykehus