Høringssvar fra Administrativt samarbeidsutvalg - Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner

Dato: 13.11.2020

Vedlagte høringssvar sendes inn på vegne av Administrativt samarbeidsutvalg mellom Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner. Utvalget tilhører øverste strategiske nivå i Helsefellesskapet mellom sykehuset og kommunene.

KONKLUSJON OG ANBEFALING

HOD foreslår å endre helse- og omsorgtjenesteloven med et krav om at samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak skal inneholde en beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak skal planlegge og utvikle tjenester sammen. Forslaget harmonerer godt med resten av lovverket og intensjonene i både samhandlingsreformen og de nye helsefellesskapene.

Lovforslaget vil påtvinge partene konkret samarbeid og planlegging. Dette medfører prosesser for å identifisere og å bli enige om utfordringsbildet, samt formulere hvilke endringer som må til for måloppnåelse. «Tvangen», eller lovkravene til å samarbeide, har ført til etablering av en rekke samarbeidsutvalg. Her har partene møtt hverandre og jobbet med saker i fellesskap, dette har ført til at partene har blitt kjent med hverandre og blitt flinkere til å samarbeide. Denne lovendringen ser vi som et skritt videre i samme retning.

Det bør i høringssvar bemerkes at lovforslaget kun gjelder kommunehelsetjenesteloven og at det ikke ligger noe forslag om tilsvarende endring av spesialisthelsetjenesteloven. For å sørge for likeverd og god gjennomføring bør lovendringen skje i begge lover.

For administrativt samarbeidsutvalg:

Med vennlig hilsen

Trine Knobel

Regional samhandlingskoordinator for Hurdal, Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker, Eidsvoll

Mobilnr. 971 14 079 E-post Trine.Knobel@ullensaker.kommune.no

Vedlegg