Høringssvar fra Norsk Kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)

Dato: 05.11.2020

Høring om forslag til å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge. I styret for Noklus møter representanter fra staten, Legeforeningen, KS og Norsk selskap for medisinsk biokjemi.

Nesten alle legekontor, sykehjem, sykehus og et økende antall hjemmetjenesteenheter deltar i Noklus. Deltakere i Noklus får et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet ved at de får lokale kurs, e-læringskurs og oppfølgingsbesøk med undervisning om riktig prøvetaking og analysering. De får prosedyrer for alt laboratoriearbeidet, inkludert kontrollrutiner for analyseutstyr (reagenser og instrument). De får tilsendt eksterne kvalitetskontroller med detaljerte tilbakemeldingsrapporter i etterkant, og de får råd ved innkjøp av instrument. Per 4. november er det gjennomført 21 000 e-læringskurs i 2020.

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet på ovennevnte høring, og Noklus støtter departementets forslag om endring i helse – og omsorgstjenesteloven paragraf 6-2.

I hele behandlingskjeden fra hjemmetjeneste, sykehjem, fastleger og til helseforetak utføres det laboratorietjenester, både når behandlingskjeden går mot mer spesialiserte tjenester og når pasienten skal tilbake til hjemmet. For at pasientene skal behandles på rett nivå og motta rett behandling, må den faglige dialogen mellom tjenestenivåene være god og likeså kvaliteten på laboratoriearbeidet.

Stadig flere laboratorieanalyser kan utføres nær pasienten, og dette stiller krav til økt kompetanse hos de ansatte. Det bør avklares mellom kommunene og helseforetakene hvilken kompetanse som forventes av de ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste. Pasienten og behandler har behov for hurtige avklaringer. Brukes laboratorieundersøkelsene korrekt kan de forkorte tiden det tar før pasienten mottar rett behandling, de kan gi svar på pasientens sykdomsstatus før vedkommende blir innlagt på sykehus eller i beste fall kan de redusere antall sykehusinnleggelser og dermed redusere kommunens transportkostnader til fastlege eller sykehus.

God kunnskap og kompetanse om laboratorietjenester i pasientnære situasjoner vil sikre riktig pasientbehandling og kan spare kommunen for betydelige kostnader knyttet til prøvetaking, laboratorieutstyr og spart arbeidstid. Videre bidrar god kvalitet på laboratorievirksomheten til riktig diagnostikk og riktig behandling, slik at pasienter/brukere kan unngå unødvendige konsultasjoner, behandlinger, henvisninger og sykehusinnleggelser/reinnleggelser. God laboratorievirksomhet kan gjøre kommunen bedre rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter, pasientene kan ligge kortere på sykehus/sykehjem, og det vil sannsynligvis bidra til færre reinnleggelser pga riktig oppfølging og behandling. Noklus sine tjenester bidrar til gode rutiner for å ivareta og dokumentere den laboratoriemedisinske delen, og som gir gode forutsetninger for å innfri Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.