Høringssvar fra HivNorge

Dato: 13.11.2020

HivNorge er landets eneste pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv, og har daglig kontakt med både medlemmer og andre brukere som enten lever med hiv, er nærstående til en som lever med hiv, er i spesielt høy risiko for hiv-infeksjon eller bruker den forebyggende hiv-medisinen PrEP.

HivNorge takker for muligheten til å inngi høringssvar til nytt lovkrav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

HivNorge imøteser lovendringen ettersom vi representerer en pasient- og brukergruppe som får helsehjelp både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helsetjeneste, og derfor har sett behov for økt samordning og samarbeid mellom forskjellige helsetjenester.

Vi ser at i tillegg til den konkrete samordningen knyttet til inn- og utskrivning fra innleggelse på sykehus, og å sikre at helsehjelp gis med best mulig prosess og resultat for pasienten, og også mest mulig effektivt for det offentlige, er det behov for økt kontakt og kunnskapsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester. Fra vårt eget område ser vi at eldre med hiv som kommer på sykehjem, og da oftest uten at hivinfeksjonen er årsak til dette men like fullt må behandles, er det generelt for lite kunnskap om behandling av hiv, og om smitterisiko, slik at det tas unødvendige, og for pasienten krenkende og diskriminerende, smitteverntiltak.

Vi kan i det store og hele slutte oss til forslagene i høringsnotatet men vil likevel komme med noen bemerkinger. Vi vil peke spesielt på at det er viktig at pasient-og brukerorganisasjoner må være med i arbeidet med utvikle slike avtaler. Det er viktig at pasient- og brukermedvirkningen gjøres profesjonelt i de tilfellene der kompleksiteten i spørsmålene som skal behandles krever dette.

Også i utførelsen av avtalen er det viktig å ha med pasient- og brukermedvirkningsperspektivet. Vi anbefaler derfor at det i lovbestemmelsen innføres et nytt punkt

14. konkret beskrivelse av hvordan pasient- og brukermedvirkning skal ivaretas på hvert nivå i samarbeidet.

Alternativt kan det i punkt 13 medtas in fine , … herunder plan for pasient- og brukermedvirkning.

Med vennlig hilsen

Halvor Frihagen
Juridisk rådgiver