Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 02.11.2020

Deres ref:

20/3474

Vår ref:

-

Oslo, 2. november 2020

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Høring – Endringer i helse- og omsorgsloven –innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til høringen om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

NTpF støtter departementets forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 om å innføre krav om at samarbeidsavtale skal inneholde konkret beskrivelse av hvordan avtalepartene sammen skal utvikle tjenestene. NTpF savner imidlertid at Den Offentlige Tannhelsetjenesten omtales som samarbeidspart ved planlegging og utvikling av tjenester med tanke på at målsettingen er å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.

I høringsnotatet nevnes avtale mellom regjeringen og KS om etablering av helsefellesskap, og at helsefellesskapene særlig bør utvikle gode tjenester for fire sårbare grupper. I disse fire gruppene vil en stor del av individene ha rettigheter etter Tannhelsetjenesteloven, som blant annet gir tilbud til er barn og unge mellom 0-18 år, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og helsetjenester i hjemmet. Mange av gruppene som omtales som mottakere av slike tjenester har etter Tannhelsetjenesteloven rettigheter til vederlagsfrie tjenester i fylkeskommunen.

I Høringen fra Kunnskapsdepartementet den 30.06.2020 om Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (samarbeid, samordning og barnekoordinator) er også tannhelsetjenesten utelatt som samarbeidspartner. Nevnte høringsnotat skisserer tydelig utfordringer med manglende samarbeid og samordning, i arbeidet med barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. NTpF viser til høringssvar gitt til nevnte høring der vi argumenterer for at å utelate tannhelstjensen er svært uheldig i arbeidet for utvikling av helhetlig og godt tjenestetilbud. NTpF mener vi må unngå at det også i fremtiden fortsetter å være slik at et velferdsgode blir forbeholdt de som har ressurser til å finne ut av og oppsøke tilbudet i tannhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen

Norsk Tannpleier Forening

Hilde Aga Gry Jakhelln

Leder Spesialtannpleier/Fagansvarlig

Vedlegg