Høringssvar fra Stiftelsen KBT - Kompetansesenter for Brukererfaring og tjenesteutvikling

Dato: 13.11.2020

Stiftelsen KBT (kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling) vil på vegne av de regionale brukerstyrte sentrene legge inn et innspill til høringen.

Vi støtter forslaget og dennes intensjoner om bedre samarbeid og planlegging av pasientflyt.

De regonale brukerstyrte sentrene arbeider med å fremme brukernes erfaringer inn i tjenesteutvikling. Gjennom de mange samarbeidsrelasjonene vi har til kommuner, foretak, ideell sektor og brukerorganisasjoner har vi gjort oss flere erfaringer.

Ansvarsplassering som samarbeidsavtaler skal bidra med kan fort medføre at man skyver ansvar imellom aktører. De vanskelige pasientsakene innen psykisk helse og rus mellom kommune og foretak, krever et at man får et felles ansvar, men også i større grad samarbeider med pasienter og pårørende. KBT sine brukerundersøkelser (BSB- evalueringer) viser at det er behov for å tydeligere hvordan praktisk omsette pasientrettighetsloven i samarbeidsplaner. Punkt 5 i lovforslaget burde hatt en presisering (lagt inn i uthevet skrift):

retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter og sikre samarbeid med pasient /Pårørende skal sikres for de som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,

De regionale brukerstyrte sentrene ser at det er mange idelle tilbud innenfor sektoren som burde inviteres med i denne type samarbeid. Mange tilbud innenfor den ideelle og frivillige sektor kan bidra betydelig innen forebygging for mange pasientgrupper. I agder har man etablert et overordnet Strategisk Samhandlingsorgan (OSS), som er møteorgan for Sykehusledelsen og rådmenn/administrasjonssjefer/ordfører. De utarbeidet en felles samhandlingsmelding basert på forskning om fremtidige utfordringer innen psykisk helse og rus. De bestemte blant annet at arbeidsmetoden i en sammenhengende tjeneste skal være recoverybasert. Desember 2018 ble det opprettet et eget fagråd for psykisk helse og rus med representanter fra kommune, sykehus og brukerfeltet som jobber med å iverksette meldingen. ROM har en av tre brukere i Fagrådet.

Det bør i forarbeid til lovutkast, og evt. vurdere om det skal presiseres i lovteksten intensjon om å finne samarbeidsløsninger med ideell og frivillig sektor. Dette er ikke til erstatning for brukermedvirkning men et fremtidig viktig bidrag til å løse en del helseutfordringer i et folkehelseperspektiv.