Høringssvar fra Legemiddelindustrien (LMI)

Dato: 26.10.2020

Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Legemiddelindustrien viser til høring om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

LMI støtter generelt tiltak som kan bidra til en bedre dialog og et bedre samarbeid mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

LMI opplever at selve ordlyden lovforslaget i for liten grad ivaretar pasientenes behov og sikkerhet ved for eksempel overføringer innad mellom helsetjenestene.

Vi ser at pasientens medbestemmelsesrett for egen helse og egen behandling i alt for liten grad blir ivaretatt; pasienten må ha en stemme i dette.

LMI ønsker at pasienter og pårørende involveres i større grad i tråd med ambisjonene i pasientens helsetjeneste.

Derfor bør listen, over hva avtalen som et minimum skal omfatte, utvides med et punkt som tydeliggjør pasientens rett til å involvere og påvirke prosessen.

Med vennlig hilsen

Legemiddelindustrien (LMI)

Karita Bekkemellem

Adm. direktør