Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 13.11.2020

Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 113 500 medlemmer og 27 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. 284 000 mennesker i Norge har eller har hatt kreft. Årlig rammes 34 000 mennesker og omtrent 11 000 dør hvert år som følge av kreftsykdom. Kreft er hyppigste dødsårsak for de under 75 år og det forventes en markant økning av nye krefttilfeller de nærmeste årene.

Kreftforeningen er glad for innføringen av helsefellesskapene. Mange pasienter og pårørende opplever overganger mellom spesialist- og primærhelsetjenesten som utfordrende. Vi er særlig opptatt av at pasientene får en opplevelse av å ha et sømløst pasientforløp. I dag opplever en del pasienter usikkerhet og utydelige ansvarsforhold, spesielt i overgangene mellom sykehus og kommune. Vi vet at det kan skje alvorlige feil når informasjon og ansvar ikke følger pasienten.

I 2018 var det 34.190 nye krefttilfeller i Norge. Framskrivningene viser at i årene som kommer vil langt flere nordmenn få kreft og overleve kreft. Vi mener at kreftpasienter utgjør en så stor gruppe at de må inkluderes i dette arbeidet. Mange kreftpasienter er i de prioriterte gruppene som er beskrevet i høringsbrevet.

Kreftforeningen støtter de forelagte prinsippene for etableringen av helsefelleskapene. Vi vil særlig understreke hvor viktig det er at det etableres en felles virkelighetsforståelse for å sikre god samhandling. Dette gjelder også brukerens virkelighetsforståelse. Derfor støtter Kreftforeningen etableringen av en tydeligere samarbeidsstruktur og ser at de tre nivåene muliggjør at saker blir diskutert og besluttet på riktig nivå. Vi vil likevel advare mot å lage for omfattende modeller som kan bli for ressurskrevende og uoversiktlige å følge opp. Kreftforeningen understreker at for at organiseringen skal lykkes må det følge ressurser med.

Vi ser at det kan være hensiktsmessig å bygge videre på eksisterende samarbeidsstruktur slik de er skissert. Likevel vil vi også påpeke at disse strukturene ikke i tilstrekkelig grad har løst utfordringer som kreftrammede og andre pasienter står i når det gjelder overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Det er også viktig at det bygges felles kultur for samarbeid. For at helsefellesskapene skal lykkes mener Kreftforeningen at det er avgjørende at de ulike aktørene i samarbeidet møtes som likeverdige partnere. Erfaringer tilsier at spesialisthelsetjenesten og kommunene ofte fordeler ansvar og oppgaver seg imellom når de skal samarbeide. Ofte planlegges samarbeidsprosjekter av den ene parten før den andre etter hvert kobles på. Det er særlig viktig at det nå bygges en felles arena og en felles kultur der utgangspunktet er felles og likeverdig ansvar for pasienter og pårørende. Det likeverdige samarbeidet må være forankret fra partnerskapsmøtet og gjennom alle nivåene i organiseringen.

Vi vil også understreke at helsefellesskapene har et ansvar for å gi brukerrepresentanter opplæring og å legge til rette for jevnbyrdig deltakelse. Kreftforeningen støtter at brukere er representert på alle nivåer i helsefellesskapene, og viser til at god brukermedvirkning også gir bedre tjenester.

Videre ser vi det som naturlig at ulike pakkeforløp som allerede er etablert må inngå i helsefelleskapene. Det pågående arbeidet med utarbeidelse av pakkeforløp hjem for kreftpasienter må også ses i sammenheng med etableringen av helsefellesskapene og innlemmes her.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Thomas Axelsen

Seksjonssjef samfunnspolitisk seksjon

Vedlegg