Høringssvar fra Norsk psykologforening

Dato: 13.11.2020

Høringsuttalelse: Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Norsk psykologforening støtter forslaget om krav til at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal utvikle tjenester.

Merknad

Det foreslås å spesifisere krav til samarbeidet mellom kommuner og helseforetak i § 6-2 i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Det listes opp 13 punkter som avtalen minimum skal omfatte. Norsk psykologforening mener i tillegg at det er 2 grupper som i utilstrekkelig grad ivaretas i disse 13. punktene:

· Pasienter som blir henvist fra kommunale tjenester med antatt behov for behandling i psykisk helsevern, men som blir avvist som rettighetspasienter. Tall fra Helsedirektoratet viser at dette gjelder 22 % i 2019 (mer enn 30 000 pasienter). Disse pasientene vil i de fleste tilfeller være i behov av nødvendig psykisk helsehjelp og oppfølging i kommunen. Det er derfor viktig at kravet om å avtale hvordan samarbeid skal foregå også omfatter denne pasientgruppen.
Ved avslag på behandling i spesialisthelsetjenesten må samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten være av en slik art at man sikrer pasienten et tilstrekkelig tilbud om psykisk helsehjelp i kommunen. Samarbeidet bør sikre at helsehjelpen i kommunen fanger opp en evt forverring av pasientens tilstand som tilsier ny henvisning til spesialisthelsetjenesten.

· Pasienter som får behandling poliklinisk i psykisk helsevern. En rekke polikliniske pasienter i psykisk helsevern har behandlingsforløp som medfører behov for koordinering av tjenester på ulike tjenestenivå, uavhengig av innleggelse. Det er viktig at dette presiseres i lovkravet om samarbeid.

Med vennlig hilsen
Norsk psykologforening

Håkon Skard (sign.)
President