Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 13.11.2020

Høringssvar - forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.

Farmaceutene arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre rundt 4500 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler

Farmaceutene støtter Helse- og omsorgsdepartementet forslag om å innføre et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd, som stiller krav til at samarbeidsavtalene inneholder konkret beskrivelse av hvordan avtalepartene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene.

Høringsnotatet oppgir at det foreligger krav til årlig revisjon av avtalene.

Farmaceutene mener at den årlige revisjonen bør benyttes til å få bedre pasientforløp og bedre bruk av de samlede ressursene i helse- og omsorgstjenesten, og da bør den nye lovteksten også omfatte evaluering og forbedringspunkter.

Farmaceutene foreslår derfor at nytt punkt lyder;

- konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle, planlegge, evaluere og forbedre tjenestene.

Med vennlig hilsen

for Norges Farmaceutiske Forening

Rønnaug Larsen

Leder