Høringssvar fra Ideelt Nettverk

Dato: 13.11.2020

Ideelt Nettverk takker for muligheten til å uttale oss i dette viktige spørsmålet.

Vi vil rose departementet for å ha gjort en grundig kartlegging av hvordan samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak fungerer og for, gjennom dette arbeidet, å ha identifisert svakheter i bruken av dette viktige verktøyet. For brukergruppene er det svært viktig at samhandlingen mellom tjenestenivåene fungerer og at det blir et sømløst behandlingsforløp enten man er inne i sykehus eller hjemme i egen kommune.

Mange av de brukergruppene som de ideelle organisasjonene arbeider med merker denne svikten godt og vi er helt enig med departementet i at mye lidelse og helseproblemer kan forebygges ved et enda bedre samarbeid mellom tjenestene og forvaltningsnivåene.

Vi støtter at det etableres et nytt punkt i § 6-2 i Helse- og omsorgstjenesteloven.

Under krav til avtalens innhold mener vi at det er det er riktig å gjenta de 4 sårbare gruppene departementet har identifisert i arbeidet med helsefellesskapene.

Departementet nevner barn og unge i pkt 12 – det er veldig bra.

Vi foreslår at man legger inn et nytt pkt 13, 14 og 15:

13. Samarbeid om ytelse av Helse og omsorgstjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som mottar tjenetester fra begge forvaltingsnivåene

14 Samarbeid om ytelse av Helse og omsorgstjenester til skrøpelige eldre som mottar tjenetester fra begge forvaltingsnivåene

15 Samarbeid om ytelse av Helse og omsorgstjenester til personer med kroniske lidelser som mottar tjenetester fra begge forvaltingsnivåene og

16 konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene