Høringssvar fra Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde

Dato: 22.10.2020

Høring lovfesting av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de skal planlegge og utvikle tjenester

Høringen er felles for Vestre Viken, Brukerutvalget i Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet for de 21 kommunene som er tilsluttet Vestre Viken HF. Beslutningen om å sende ett felles høringssvar ble tatt av partene i Overordnet Samarbeidsutvalg 14. september.

Forslaget innebærer at samarbeidsavtalen skal inneholde en konkret bestemmelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Samarbeid om planlegging og utvikling av tjenesten er sentralt i utvikling av helsefelleskapene. Lovforslaget inneholder slik sett ikke noe nytt i forhold til føringene i Nasjonal helse – og sykehusplan. Helsefelleskapet stiller seg positiv til den overordnede intensjonen med lovendringen.

Helseforetakene er gjennom eierstyringen pålagt å legge til rette for at samarbeidet innrettes i tråd med avtalen som er inngått mellom KS og Regjeringen. Statlig styring av kommunene skjer gjennom lov og forskrift. Helsefelleskapet er enig i at konkretiseringen kan være en hensiktsmessig som del av en felles planleggingsprosess. Lovforslaget sikrer partenes gjensidige forpliktelser.

Helsefelleskapet støtter forslaget.