Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Dato: 29.10.2020

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for mer enn 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FO støtter i utgangspunktet forslaget om at det skal settes krav om at kommunene og spesialisthelsetjenesten konkret skal samarbeide om tjenestene. Det er behov for bedre samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og dette kan være et nyttig grep. FO forutsetter at tillitsvalgte er med i disse prosessene, og at det i tillegg sørges for at riktig fagpersonell er representert. FO vil likevel advare om at dette ikke bare må bli en byråkratisk øvelse som ikke har relevans for tjenesteyterne. Samarbeidet må være konstruktivt, lette arbeidet for helse- og sosialpersonell, og ikke minst føre til bedre pasientforløp. Dette fordrer at arbeidet ikke blir topptungt og byråkratisk.

FO oppfordrer departementet til å se på erfaringer fra den nasjonale veilederen om oppfølging av personer med store og sammensatte behov i det videre arbeidet.

Det er viktig at det i veilederne som skal utvikles, presiseres at sosialfaglig personell skal involveres i planleggingen for å sørge for at økonomi, bolig, familie, nettverk, skole, arbeid, kontakt med NAV, barnevern og andre kommunale tjenester blir ivaretatt.

FO vil påpeke at avgrensingen som er gjort til å se spesielt på barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser fører til at andre grupper med store behov kan bli glemt, for eksempel personer med utviklingshemming.

Vedlegg