Høringssvar fra Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

Dato: 13.11.2020

Ref. 20/3683

Høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd nytt pkt.

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) søtter kravet om konkretisering av samarbeidet mellom helseforetak og kommuner.

Vi har følgende bemerkninger / betraktninger:

Vi kan ikke se av høringen hvordan bruker- pasient - pårørende involvering / deltakelse er tenkt på system og tjenestenivå. I tillegg til formell brukermedvirkning på systemnivå som er lovpålagt, er det mange aktører på ideell og frivillig sektor som er aktuelle i et slikt samarbeid. Denne medvirkningen og samarbeidet med frivillig, ideell sektor og brukerorganisasjoner bør framgå tydelig i samarbeidsvtaler og samarbeidsarenaer.

De regionale brukerstyrte sentrene ser behovet for tydelige føringer for slikt samarbeid, og ber om at det vurderes om det også bør inn i lovtekst. I tillegg til de målgruppene pasient-, pårørende og interesseorganisasjoner står for vil de øvrige aktørene innenfor frivillighet og ideell sektor dekke ogå de som ikke er organisert.

Vårres ser at det er et stort behov for de tilbud som frivillige og ideelle aktører står for for å kunne løse helseutfordringene vi står overfor i et folkehelseperspektiv.

mvh

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

Arthur Mandahl

Daglig leder

tlf. 90973268

e-post arthma@gmail.com