Høringssvar fra Den norske tannlegeforening

Dato: 16.09.2020

Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Den norske tannlegeforening (NTF) takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til forslaget om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Departementet foreslår et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2. Det nye punktet stiller blant annet krav om at det skal inngås samarbeidsavtaler med konkrete beskrivelser av hvordan avtalepartene skal planlegge og utvikle tjenestene. Det legges opp til at samarbeid i helsefellesskap vil være sentralt. Målet er at både pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet. Pasientene skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers av etater. Når det gjelder de pasientgruppene som spesifikt omtales har flere av disse rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og mottar tjenester fra Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i fylkeskommunen. DOT skal blant annet gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til barn og unge, psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

Tannlegeforeningen savner at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten omtales som en naturlig samarbeidspartner når det gjelder planlegging og utvikling av tjenester. DOT samarbeider i dag på en rekke områder med kommunal pleie- og omsorgstjeneste, barnevern, rusomsorg og spesialisthelsetjenesten. Dersom det skal legges opp til en bedre felles planlegging og utvikling er NTF svært bekymret for at DOT ikke omfattes av samarbeidet. Etablering av gode og helhetlige helsetjenester for de omtalte gruppene innebærer også at tannhelsetjenesten inkluderes i samarbeidet. God oral helse er avgjørende for god allmenntilstand, god ernæring og er viktig for kommunikasjon, selvfølelse og livskvalitet.

Målet med lovforslaget er at helseforetak og kommuner skal avtale helt konkret hvordan de skal

gjennomføre felles planlegging av tjenester til pasienter med behov fra begge tjenestenivåer,

og hvordan de konkret skal involvere hverandre i eget planarbeid som har betydning for den

andre.

NTF er bekymret for tilbudet som gis pasientene når departementet ikke involverer alle de tre nivåene i helsetjenesten. Fylkeskommunal tannhelsetjeneste er en naturlig samarbeidspartner i utviklingen av et helhetlig og godt tjenestetilbud til pasientene.

NTF viser dessuten til vårt høringssvar på høringen fra Kunnskapsdepartementet den 30. juni 2020 om forslag til bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator). I høringen foreslås blant annet et nytt punkt 12 i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd. I den nevnte høringen foreslås det i nytt punkt 12 at avtalen skal inneholde "samarbeid om ytelse av helse- og omsorgstjenester til barn og unge med sammensatte vansker og lidelser, og som derfor mottar tjenester fra begge forvaltningsnivåene". Heller ikke i denne høringen er tannhelsetjenesten inkludert, noe vi mener er svært beklagelig fordi det hindrer måloppnåelsen om at pasientene skal få et helhetlig behandlingstilbud.

Med vennlig hilsen
Den norske tannlegeforening

Camilla Hansen Steinum

President

Dokumentet er elektronisk signert av Camilla Hansen Steinum den 16.09.2020.