Høringssvar fra Vestvågøy kommune

Dato: 16.10.2020

Driftsutvalget i Vestvågøy viser til «Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester» fra Helse og omsorgsdepartementet.

Driftsutvalget vedtar å avgi følgende høringsuttalelse:

· Vestvågøy kommune er positiv til forslaget om lovendring i helse og omsorgstjenestelovens §6-2.

· Vi anser at felles planlegging kan gi bedre pasientforløp og bedre tjenester for utsatte pasientgrupper, og at det på sikt kan gi bedre samlet ressursanvendelse og bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

· Likevel påpekes at kommunen har begrensede økonomiske ressurser, og dermed redusert mulighet til å inngå i et slikt forpliktende samarbeid. Dette gjelder særlig dersom denne endringen krever økt ressursinnsats fra kommunens side.

· Det påpekes også at mulige konsekvenser av de foreslåtte endringene er mangelfullt beskrevet. Det oppleves også som uklart beskrevet på hvilket nivå beslutninger skal tas, og hvordan eventuelle utgifter kan forventes å bli fordelt mellom kommune og helseforetak.

· Vestvågøy kommune forutsetter at eventuelle økte utgifter som følge av endringene, blir kompensert fra statens side.