Høringssvar fra Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Dato: 09.11.2020

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 400 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists (EAHP).

NSF støtter forslaget om å legge til et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven §6-2 første ledd som innebærer at samarbeidsavtalene som inngås mellom kommunen og det regionale helseforetak i helseregionen eller det helseforetak det regionale helseforetak bestemmer skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan kommuner og helseforetak sammen skal planlegge og utvikle tjenester.