Høringssvar fra KS

Dato: 13.11.2020

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Vår referanse:

20/02036-2

Helse- og omsorgsdepartementet - HOD

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Arkivkode:

G00

Saksbehandler:

Sigrid Askum

Deres referanse:

20/3683

Dato:

13.11.2020

Høringssvar - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

KS støtter endringsforslaget til loven, der formålet er bedre utnyttelse av ressursene, mer helhetlig tjenestetilbud og at kommuner og helseforetak skal utvikle samarbeidet til å bli likeverdige partnere.

Lovforslaget kan sikre en større grad av samarbeid i helsefellesskapene og gi kommunene en ny mulighet til å påvirke utviklingen av den samlede helsetjenesten.

KS har i flere sammenhenger gitt innspill til arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan og etableringen av helsefellesskap:

  • Landsstyret i KS ser at det er store variasjoner i hvordan det samarbeides om planarbeid, strategiske valg og gjennomføring av konkrete tiltak, og mener at planarbeid må styrkes og samarbeidsavtalene må forenkles og videreutvikles, november 2018.
  • KS har inngått «Avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste», oktober 2019.
  • I høringsuttalelsen om Nasjonal helse- og sykehusplan i Stortingets helse- og omsorgskomite, januar 2020, vektla KS at helsefelleskapene kan gi større oppmerksomhet om felles ansvar og planlegging av pasientens helsetjeneste. Samtidig mener KS at etablering av helsefellesskap ikke endrer ansvarsfordelingen mellom kommunene og helseforetakene.

Med hilsen

Helge Eide Åse L. Snåre

områdedirektør avdelingsdirektør helse og velferd