Høringssvar fra Dag-Helge Rønnevik

Dato: 15.09.2020

I høringsnotatet ser det ut til å være utelukkende fokus på tjenesteutvikling, mens forebyggingsperspektivet har forsvunnet. Det ønsker jeg å gi et innspill på.

De nye helsefellesskapene bør ha som mandat å se på forhold som er viktige for å hindre at folk blir pasienter. Dette arbeidet bør bygge på oversikten over befolkningens helse som kommunene utarbeider ihht krav i folkehelseloven. Kommuner og helseforetak bør drøfte felles helseutfordringer som det er mulig å gjøre noe med gjennom tiltak i egen virksomhet, eller ved å påvirke lokale beslutningstakere.

F.eks. i spennet mellom pasienter med nyoppdaget diabetes i kommunene og de med behov amputasjoner og dialyse i spesialisthelsetjenesten. Andre aktuelle tema kan være overvekt/inaktivitet eller psykiske plager/ensomhet.

Ansvaret for forebygging/folkehelse ligger hos kommunene, men også sykehusene og samfunnet som sådan får store utgifter når dette ikke gjøres godt nok. De nye helsefellesskapene bør være en arena for å drøfte disse felles utfordringene. De bør også etablere dialog og samarbeid med de som jobber med folkehelse slik at en unngår en ytterligere fragmentering av helsetjenester på den ene siden og folkehelse på den andre.

Det må være å anse som et svakhetstegn i måten vi organiserer helsetjenesten på, om den ikke tar mål av seg å påvirke de bakenforliggende årsaker til sykdom. Sagt på en annen måte: Helsefellesskapene må også være opptatt av insidensen, ikke bare prevalensen.

Dag-Helge Rønnevik

Samfunnsmedisiner i Haugesund