Høringssvar fra Sykehuset Innlandet

Dato: 12.11.2020

Hørringssvar vedrørende endringer i helse-og omsorgstjenesteloven-innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester. HØRINGSSVAR FRA SYKEHUSET INNLANDET HF.

Viser til brev av 25.08.20 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr Høringsnotat om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven- innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utviklingen av spesialist-helsetjenesten og samarbeidet med kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Kommuner og helseforetak skal gå fra å være parter til å bli likeverdige partnere hvor målet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Stortinget ga sin tilslutning til målet om å innføre helsefellesskap gjennom behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Helseforetakene er gjennom eierstyringen pålagt å legge til rette for at samarbeidet innrettes i tråd med prinsippene i avtalen og føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Den statlige styringen av kommunene skjer gjennom lov og forskrift og etableringen av helsefellesskap er derfor ikke bindende for kommunene, men Regjeringen og KS er enige om prinsippene og oppfordrer kommuner og helseforetak til å legge dem til grunn for utviklingen av samarbeidet i helsefellesskapene.

Arbeidsdelingen som er beskrevet i en tre-nivå inndeling i et helsefellesskap skiller tydeligere mellom overordnede prinsipielle, strategiske og faglige beslutninger. På den måten kan en bedre sikre at saker blir diskutert på rett nivå av personer med riktig kompetanse og myndighet. Mangel på en slik planmessighet har vært og er en utfordring for samarbeidet mellom kommuner og helseforetak. Denne modellen legger også opp til et forpliktende samarbeid med fastleger og brukere ved at de skal delta på alle tre nivåene.

Sykehuset Innlandet støtter derfor forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med innføring av et nytt lovkrav i § 6-2 punkt 13 konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene. På den måten vil det ligge forpliktelser for både kommuner og sykehus til å formalisere samarbeidet. Høringsnotatet viser til at det nye punkt 13 vil være et sentralt tema for samarbeidet i helsefellesskapene. For å styrke signalet om at helsefellesskap som modell for planmessig samarbeid mellom kommuner og helseforetak bør velges, foreslår Sykehuset Innlandet følgende ordlyd i det nye punktet; § 6-2 punkt 13 konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge tjenestene i helsefellesskapet.

Det er i Nasjonal Helse og sykehusplan (s. 32) vist til at kommuner har rapportert at usikkerhet knyttet til regelverk, finansieringsordninger, styringskrav og normering kan hemme utvikling og implementering av nye tjenestemodeller. Sykehuset Innlandet foreslår at dette arbeidet støttes med økonomiske overgangsordninger eller finansieringsordninger for å unngå at en utfordrende økonomisk situasjon for kommunene blir en flaskehals.