Høringssvar fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Dato: 13.11.2020

Høringssvar vedrørende endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester.

  • Ø N.K.S støtter forslaget om å innføre et nytt punkt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd knyttet til samarbeid om utvikling og planlegging av tjenestene.
  • Ø N.K.S. mener at i definisjonen av et helsefelleskap, bør private ideelle aktører inkluderes for å sikre en sømløs pasientenes helsetjeneste.

Norske kvinners Sanitetsforening stiller seg svært positiv til forslaget om å lovfeste samarbeid mellom de ulike helseaktørene i et helsefelleskap. I notatet er ideell sektor nevnt som en aktør som også må involveres i arbeidet med å utvikle helsefelleskap, og dette er viktig fordi det er tverrpolitisk enighet om å øke ideelles tilstedeværelse innenfor sektoren og at slike virksomheter skal spille en enda viktigere rolle i fremtiden.

På side 2 i høringsnotatet hvor det refereres til hvem som er aktørene i et helsefelles, er kommuner, helseforetak, lokale fastleger og brukere definert. Her ønsker vi at ideelle virksomheter legges til som part i helsefelleskapet. Dette vil være hensiktsmessig i arbeidet med å utvikle sømløse samarbeidsmodeller og sammenhengende tjenester for pasientene.

Selv om ideelle virksomheter har avtaler med både helseforetak og kommuner som regulerer tjenesteleveransene, er det viktig å inkludere ideelle virksomheter når ny og bedre samhandlingsmodell skal utformes. Erfaringen etter innføringen av Samhandlingsreformen er at det ofte er i overgangen mellom de ulike behandlingsnivåene det glipper. Det er også viktig med tanke på kapasitetsutnyttelse hos ideelle virksomheter at helseforetak og kommuner tar dette med i sin planlegging. Siden det er departementets oppfatning at kommuner og helseforetak i varierende grad involverer og koordinerer planer og beslutninger innenfor sine respektive ansvarsområder, er det grunn til å tro at involveringen av ideell sektor heller ikke er fremtredende.

Med vennlig hilsen

Norske Kvinners Sanitetsforening

Grete Herlofson Hilde Holm

Generalsekretær Seniorrådgiver ideell vekst

Vedlegg