Høring om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Dato: 28.10.2015
Svartype: Uten merknad

FD har ingen merknader