Høringssvar fra Jushjelpa i Midt-Norge

Høringsvar om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Dato: 30.10.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 24. juli 2015 og vedlagte høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-6 (bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid).

 

Jushjelpa i Midt-Norge er enig i foreslåtte endringer i folketrygdloven § 11-6 som hovedsakelig går ut på å reversere lovendringen fra 1. januar 2013 og dens utilsiktede konsekvenser vedrørende overprøvingsmulighet.

 

Gjennom vårt arbeid i Jushjelpa i Midt-Norge ønsker vi å ivareta rettssikkerheten til borgerne på best mulig måte. Spesielt gjelder dette de svakere grupper i samfunnet, være seg av økonomiske eller sosiale grunner. Vi har en sosial profil og gir hjelp først og fremst til de som trenger det mest.

 

Vi synes det er bra at Sivilombudsmannen påpeker uheldige konsekvenser med regelverket som setter rettssikkerheten i fare. Et uavhengig ankeorgan som Trygderetten kan ikke instrueres av noe annet organ. For oss er det derfor viktig at Trygderetten har en reell overprøvingskompetanse til forvaltningens vedtak. Vi støtter forslaget fullt ut.

 

For Jushjelpa i Midt-Norge,

Pia Silderen, saksbehandler

Petter Raaness, daglig leder 

Vedlegg