Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Høringsbrev - Forslag om endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-6

Dato: 25.08.2015

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev av 27. juli 2015 om forslag om endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-6.

Landbruks- og matdepartementet har ingen kommentarer til høringsbrevet.