Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN European Anti Poverty Network Norway

Høringsuttalelse vedr forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Dato: 28.10.2015

Svartype: Med merknad

 

Velferdsalliansen støtter departementets forslag om å reversere lovendringen i folketrygdloven § 11-6 fra 1.januar 2013.

Når det gjelder høringsnotatets pkt. 2.2. §11.9 fravær fra fastsatt aktivitet bør det være innarbeidet rutiner for stort skjønn før hovedregelen brukes. Eksempelvis kan det være fravær grunnet en vanskelig privatøkonomi som ytelsesmottaker må bruke tid på å rydde opp i med eller uten NAVs hjelp. Slike tilfeller bør sidestilles med sykdomsfravær slik at arbeidsavklaringspenger i en vanskelig privat situasjon ikke stanses.  

mvh Velferdsalliansen

Johanna Engen (styreleder)  sign

Dag Westerheim (seniorrådgiver) sign