Høringssvar fra SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner)

Høring- om forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er SAFOs høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen

SAFO (Samarbeidsforumet av funksjnshemmedes organisasjoner)

 

 

 

Vedlegg