Høringssvar fra Trondheim kommune

Trondheim kommune høringssvar til forslag om endringer i arbeidsavklaringspenger

Dato: 25.10.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar:
1. Trondheim kommune støtter intensjonen om å ha en tettere og mer arbeidsrettet oppfølging av personer på arbeidsavklaringspenger, men mener det vil være prematurt å endre dagens ordning allerede nå. Trondheim kommune støtter derfor ikke den foreslåtte omleggingen.
2. Før en eventuell omlegging gjøres, mener Trondheim kommune at følgende må avklares:
a) hvilke ordninger må tre i kraft for å unngå at dagens mottakere som har utfordringer knyttet til rus/psykiatri ikke får et svekket tilbud
b) hvordan unngå økt byråkrati og lengre vei tilbake til arbeidslivet for personer som ikke følger aktivitetskravet og dermed sannsynligvis vil måtte henvises til sosialstønad
c) hvordan skal en tettere oppfølging av personer på arbeidsavklaringspenger finansieres
d) en tydeliggjøring av konsekvenser og oppfølging av personer som vil falle utenfor ordningen

Vedlegg