Høringssvar fra NAV Aukra

Høringssvar til forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Dato: 22.10.2016

Svartype: Med merknad

NAV Aukra ser positivt på mange av forslagene for endringer og presiseringer i dagens regelverk. Vi vil kommentere noen utvalgte punkt:

2.2.3 Reduksjon mot tiden bruker kunne ha vært i arbeid

Vi anser det som i praksis ikke gjennomførbart at NAV veileder skjønnsmessig skal fastsette tiden bruker kunne vært i jobb for så på bakgrunn av dette redusere arbeidsavklaringspenger. Det er ytterst få tilfeller der bruker oppgir å ikke ønske å jobbe flere timer selv om han ville klare det. Vi mener derfor at presiseringen i lovteksten ikke vil ha noen praktisk betydning.

2.3.3 og 2.3.4 Unntak fra maksimal varighet

Vi er i utgangspunktet skeptisk til en avkortning av maksimal varighet pga. faren for et økt trykk på uføretrygd og økonomisk sosialhjelp. Etter vår erfaring tar det ofte lang tid med utredningen, å få nødvendig medisinsk dokumentasjon og at bruker får komme inn i nødvendig behandling, ventetidene på enkelte behandlinger er lange. Med de foreslåtte vilkårene for unntak synes det imidlertid at sakene med disse utfordringene blir dekket.

Av de foreslåtte modellene ser vi alternativ 2. som den eneste hensiktsmessige, fordi den ikke tidsbegrenser unntak, slik at individuelle vurderinger blir mulig. Dette er nødvendig for å få til skreddersydde løsninger etter den enkelte brukers behov og samtidig for å bygge opp under regjeringens mål om å gi NAV kontorene mer myndighet og handlefrihet for å styrke den arbeidsrettede oppfølgingen. Dette er også nødvendig for å kunne bruke tiltaket utdanning i sakene der vilkårene for unntak er oppfylt, dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig. Utdanning er et av tiltakene der forskning viser at det har god effekt for langvarig tilknytning til arbeidslivet. Når vilkårene for unntak først er oppfylt skal disse brukerne stå lik med andre brukere når det gjelder tilgang til arbeidsrettede tiltak og sikring av inntekt mens tiltakene foregår.

En for sterk avkortning av maksimal varighet og en begrensning i mulighetene for individuelle vurderinger i de tyngste sakene gjennom sterk tidsbegrensning av unntaksperioden vil føre til sterkere sykdomsfokus hos bruker og gjøre arbeidsrettingen i oppfølgingsarbeidet vanskeligere. Disse personene vil lettere havne på uføretrygd. Vi mener at det samfunnsmessig er bedre å investere i lengre oppfølging enn at flere mottar uføretrygd. Vi mener også at innstramningen er godt nok sikret gjennom de foreslåtte vilkårene for unntak. 

2.4 Arbeidsavklaringspenger i ventetid på arbeid

Vi er positiv til en utvidelse av stønadsperioden i ventetid på arbeid, men mener at 6 måneder fortsatt er for kort. Mange har vært uten arbeid lenge og har derfor ekstra utfordringer med å få seg jobb. Dette gjelder spesielt, dog ikke kun, i perioder der arbeidsmarkedet er vanskelig.

2.6 Karensperiode før en ny periode med Arbeidsavklaringspenger

Vi er positiv til opprydding i begrep og stans/avslag ved brudd på aktivitetsplikt. Vi mener imidlertid at karenstiden kan føre til uheldige situasjoner der bruker får en ny sykdom tidlig i karensperioden. Alternativet med arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har opparbeidet seg nye sykepengerettigheter som gis i inntil 6 måneder, er i enkelte tilfeller da ikke lang nok, slik at disse brukerne vil være avhengig av økonomisk stønad til livsopphold før de kan ha rett til en ny periode med arbeidsavklaringspenger, noe vi mener de ikke bør være nødt til.

Med vennlig hilsen

Nadine Deidok

Leder NAV Aukra