Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Høringsuttalelse til forslag til endringer i folketrygdloven kap 11 om arbeidsavklaringspenger

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Statens helsetilsyn.

Vedlegg