Høringssvar fra Jussbuss

Jussbuss' høringssvar til Forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger

Dato: 01.11.2016

Svartype: Med merknad

Jussbuss er positiv til fokuset på klarspråk som er gjennomgående i høringen. Vi er imidlertid negativ til flere av innstrammingene som forslås.

For utfyllende beskrivelse av våre innspill viser vi til vedlagt høringssvar.

Vedlegg