Høringssvar fra Stavanger kommune

Høringsuttalelse fra Stavanger kommune

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger ble behandlet av Stavanger formannskap den  27.10.2016  sak 236/16, med følgende flertallsvedtak:   
 
"Stavanger kommune vil peke på at selv om de foreslåtte innstramminger og regelverksendringer kan føre til økt overgang til arbeid og utdanning, kan det innebære betydelige merkostnader for kommunen i form av økning i sosialhjelp. 
 
Stavanger kommune ber staten så snart som mulig og før lovproposisjonen legges fram for Stortinget, avklare hvilken økonomisk kompensasjon kommunen skal motta som følge av endringene.  
 
Under forutsetning av en slik avklaring støtter Stavanger kommune forslaget om innstramning i AAP-ordningen og at insentivene til å arbeide forsterkes i ordningen.  Regelverk og praktisering av oppfølging bør derfor vurderes på nytt for å unngå at ungdom blir innelåst i utenforskap. Flere oppfølgingspunkter bør lovfestes. 
 
AAP-ordningen bør åpne opp for overgang til dagpenger så snart
arbeidsevneavklaring viser at arbeidsevnen er til stede. 

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkt på fire modeller for varighet og vilkår for å motta AAP. Stavanger kommune støtter en innstramming av AAP-ordningen etter høringsnotatet modell 2: Maksimal varighet på tre år. Ikke tidsbegrense unntaket, men stramme inn på vilkårene for unntak."