Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringssvar frå Fylkesmannen i Østfold landbruksavdelingen

Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - beitetilskuddene

Dato: 26.04.2018

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Østfold har diskutert forslagene til endring av i forskrift 19.12.2014 nr 1817.

Vi har vurdert de tre forslagene i høringsnotatet og kommet fram til at vi ønsker at kravet til grovfôropptak videreføres og støtter alternativ 1 av de tre forslagene. I tillegg ønsker vi at det settes krav til størrelsen på beitene for å forenkle forvaltningen av ordningen.

 

Alternativ 1:

  • 3.Tilskudd til husdyrhold

(…)

  1. c) dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum 16 uker i sone 1–4, og 12 uker i sone 5–7,

 

Det er en utfordring å kontrollere om hoveddelen av grovfôropptaket skjer ved beiting både på innmark og i utmark. Det bør derfor settes vilkår om arealkrav pr dyr.

De fleste melkeprodusentene i Østfold har nå løsdrift og melkeroboter. Det er et krav at dyrene skal ut, men ved store besetninger er det utfordrende for melkeprodusenten å ha nok beiteareal i nærheten av driftsbygningen. For å forenkle kontrollen for forvaltningen bør det settes et arealkrav på 1 dekar innmark pr storfe på innmark for å utløse tilskudd til dyr på beite.

 

  1. d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum i minst 5 uker

 

I tillegg mener vi at det ved beiting på blandet beite hvor det søkes tilskudd til dyr på utmarksbeite må være vilkår om at utmarksdelen bør utgjøre minst 80% av totale blandede beitearealet. Det bør også settes krav om antall dekar utmark pr beitedyr på arealet slik at det blir enkelt for søker og forvaltning å forholde seg til hvor mange dyr som kan godkjennes på det aktuelle området. F.eks 20 dekar utmarksareal pr storfè og 5 dekar pr småfè i tillegg til at 80% av det totale beitet skal være utmark.

 

Ved søknadsfrist 15. oktober og endringsfrist fram til 29. oktober betyr det at stedlig kontroll først kan utføres i november. Så seint på året vil det by på problemer å kontrollere om arealet er beitet. Søknadsfristen bør settes tidligere samt at beitearealet bør kartfestes. Det bør også prioriteres og få på plass en kartløsning i eStil PT. Det vil forenkle søknadsprosessen for søker og behandlingen/kontrollen av søknaden for forvaltningen.

 

Vi har kommet med et forslag til minimum arealkrav pr dyr som beiter på innmark og/eller i utmark. NIBIO, Norsk landbruksrådgivning eller Landbruksdirektoratet har sikkert en mening om arealkravet på bakgrunn av erfaringstall som kan benyttes for å søke beitetilskudd i de forskjellige sonene vi allerede har.

Til toppen