Forsiden

Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Dato: 15.01.2021

Fra Fleksibel utdanning Norge

Høringssvar til forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning)

Fleksibel utdanning Norge er medlemsorganisasjon for tilbydere av fleksibel og nettbasert utdanning og opplæring fra både offentlig, privat og ideell sektor.

Vi ser det som meget positivt at departementet vil åpne alminnelig lovverk for fjernundervisning på like vilkår for opplæringsloven og friskoleloven, slik vi også tidligere har tatt til orde for. Vi er derfor helt enige i departementets prinsipp for forslaget slik det står i høringsbrevet: «Departementets utgangspunkt er at adgangen til bruk av fjernundervisning bør være den samme for frittstående grunnskoler og videregående skoler som for offentlige skoler

Vi forutsetter at forslaget om å hjemle adgang til å gi forskrift om rapportering og dokumentasjon ved bruk av fjernundervisning Ikke vil bryte med dette overordnede prinsippet. Med andre ord forutsetter vi at eventuell dokumentasjon ikke vil bli så byrdefull for friskolene at fjernundervisning og fleksibel opplæring blir vanskelig å gjennomføre i praksis.

Fleksibel utdanning Norge støtter forslagene til vilkår som ligger til grunn i høringsnotatet. I vårt høringssvar 19.06.2020, til forslag om ny opplæringslov, støttet vi at forutsetningene for å kunne undervise uten at lærer og elever er til stede sammen, er at de kan kommunisere effektivt og at det skal være gode grunner til å gjennomføre opplæringen som fjernundervisning. Vi mener fortsatt at dette er gode kvalitetskriterier, og vi mener fortsatt at det bør være unødvendig å understreke at det skal være faglig og pedagogisk forsvarlig å gjennomføre opplæringen slik, da dette siste gjelder for all undervisning skolene er ansvarlig for og ikke er spesielt for fjernundervisning.

I høringsnotatet ligger det også et forslag om at skoler som med endring i voksenopplæringsloven 1. januar i år ble flyttet til friskolelovens kapittel 6 skal unntas fra høringen, hvilket må tolkes som at de skal unntas fra adgangen til fjernundervisning. Vi mener at vilkårene som er foreslått for at undervisning skal kunne gis som fjernundervisning er så gode og dekkende at det er ikke kan være behov for et slikt unntak. Fjernundervisning skal ikke være normen, men alle utdanningsinstitusjoner må ha mulighet til å tilby undervisning over nett når det er den beste eller den eneste løsningen. Fleksibel utdanning Norge støtter ikke forslaget om å unnta disse skolene fra adgangen til å benytte fjernundervisning etter samme kriterier som andre skoler i friskoleloven og opplæringsloven.

Til slutt vil vi ikke bare støtte, men understreke viktigheten av at departementet lykkes med sin plan om ikrafttredelse av eventuelle endringer i opplæringsloven og friskoleloven samtidig 1. august 2021. Vi mener at det eksisterende lovverket har forskjellsbehandlet friskolene negativt, og at en eventuell forsinkelse i oppdatering av friskoleloven i forhold til opplæringsloven vil gjøre forholdet enda skjevere.

Oslo, 15. januar 2021

Kari Olstad,

seniorrådgver

Fleksibel utdanning Norge