Høringssvar fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 13.09.2016

Svartype: Uten merknad

Vår ref: 201600320-2/008

Vi viser til høringsbrev av 01.07.2016.
Statens arbeidsmiljøinstitutt har ingen kommentarer til denne høringen.

Med vennlig hilsen
Anne Karine Andersen
førstekonsulent/administrasjon