Høringssvar fra Norske forhandlere av dampeutstyr, Dampoteket.no, Pgvg.no, Damping.no, Dampevarer.no, Dragedamp AS, Rosentraders AS, Kristiansand Damputstyr AS

Høringssvar fra forhandlere av dampeutstyr/e-sigaretter representert ved Dampoteket.no, Pgvg.no, Damping.no, Dampevarer.no, Dragedamp AS, Rosentraders AS, Kristiansand Damputstyr

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Angående generell vurdering av e-sigaretter, stiller vi oss bak høringssvar fra Norsk Dampselskap (NDS) og SIRUS (Nå en del av FHI). Som forhandlere ønsker vi først og fremst å belyse situasjonen angående antall produkter, årsavgift og registreringsavgift for søknad om godkjenning på de ulike produkter, og hvilket urimelig høyt avgiftsnivå HD legger til grunn i sitt høringsnotat.

En gjennomsnitts forhandler av e-sigaretter i Norge i dag har ca 1000 varelinjer med ulike produkter som må registreres og godkjennes av Helsedirektoratet (HD). Det framgår vagt av dokumentet om hvilke produkter det må søkes godkjenning om. Vi tar derfor utgangspunkt i at alle produkter må godkjennes.

Vi finner HD sin referanse til 200 produkter som må godkjennes, jfr øverst på side 19 i høringsforslaget, som et veldig lavt tall. 200 produkter vil maksimum dekke de ulike typer e-juice på markedet:

‘I beregningen av registreringsgebyr og årsavgift har departementet tatt utgangspunkt i at det vil bli søkt om registrering av omtrent 200 produkter.’

For eksempel: Når det blir lovlig salg av godkjent juice med innhold av nikotin, må det legges inn søknad for hver nikotinstyrke av samme smak. En smak vil gjerne selges i 0mg, 3mg, 6mg, 12mg og 18mg nikotin, dvs 5 ulike styrker og dermed 5 ulike produkter. Da må en sende inn registrering for hver av dissestyrkene. Det vil altså koste 5 x (47600+18850) = kr. 332 250 i registreringsgebyr og årsavgift for en smak. Og med 40 ulike smaker vil juice alene utgjøre 200 ulike produkter. Det sier seg selv at HDs beregning med 200 produkter er fullstendig feil, hvis det også skal godkjennes og registreres andre dampeprodukter/utstyr.

Hvis det må registreres og betales årsavgift for alle produkter som selges i en dampebutikk, så må norske forhandlere/importører/grossister betale registrering og årsavgift for alle varelinjer vi selger. Med utgangspunkt i 1000 varelinjer, så vil registreringen alene koste 47600*1000 = 47 600 000 kroner, med en årsavgift på 1000*18850 = 18 850 000 kr Dette blir til sammen over 66 millioner første året, en sum vi anslår overstiger den totale omsetningen av e-sigaretter/dampeutstyr i Norge i 2016. Avgiftsnivået HD foreslår i sitt høringsforslag, vil føre til en kraftig økning av priser og redusert utvalg av utstyr og e-juice i Norge. Det er etter vårt syn innlysende at markedet i Norge ikke er stort nok til å forsvare et slikt avgiftsnivå. Det vil i praksis bety at vareutvalget vil bli betraktelig redusert både av e-juice og på utstyrssiden. Med nye krav til merking av produkter, bruksanvisning på norsk for alle produkter, samt de nye avgiftene, er det ikke usannsynlig at dampeprodukter får minimum doblet prisnivået til neste år, samtidig som vareutvalget vil bli drastisk redusert.

Når prisene blir doblet vil også omsetningen gå drastisk ned for forhandlerne og flere vil nok legge ned. Dette vil få en rekke negative konsekvenser. I bunn og grunn vil dette gå ut over sluttbruker/forbruker:
- Dårligere utvalg
- Minimum dobbel pris
- Færre forhandlere å velge blant
- Dårligere konkurransevilkår.
Ansatte må sies opp og mister jobben sin, markedet får dårligere konkurranse og det vil øke muligheten for at en monopolsituasjon oppstår samt at mye av kompetansen på området vil forsvinne når lokale forhandlere må legge ned.

Hvis våre naboland Sverige og Danmark innfører lavere avgiftsnivå, vil dette også føre til handelslekkasje til utlandet, med enda verre situasjon for forhandlerne.

Vi er redd for at HD med innføring av dette regelverket, vil føre til at mange går tilbake til røyken. Hvis det er slik at HD opphever forbudet samtidig med at de foreslår å innføre umulige konkurransevilkår for forhandlerne av e-sigaretter, så kunne de like godt latt være å legalisere. HD ser ut til å følge EUs tobakksdirektiv i sitt høringsnotat. Et fornuftig alternativ til godkjenning og registrering av produkter i Norge, kan være en sentral godkjenning av produkter i hele EU.

Vi stiller oss bak SIRUS høringssvar fra 16.12.2015 fra 1. høring, og foreslår at e-sigaretter blir regulert som konsumvare, uten krav til registrering, gebyrer og avgifter: (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-implementering-av-tobakksproduktdirektivet-201440ef--forslag-til-endringer-i-tobakksskadeloven/id2458896/?uid=1cad18dd-5e3d-4a70-94ca-5d743d1c7002)

«E-sigaretter er heller ikke et tobakksprodukt. Det inneholder ikke tobakk, det er ingen forbrenningsprosess og produktet avgir ikke tobakksrøyk til omgivelsene. Å regulere beskatning, bruk og kjøp av elektroniske fordampere etter de samme regler som for tobakkssigaretter, vil kunne bremse en overgang fra det farligste til et mindre farlig produkt og befeste tobakkens markedsandel på nikotinmarkedet.
I lys av det ovennevnte kunne man forvente at departementet også hadde vurdert en ordning med å gi produktet status som ordinær konsumvare og tilpasse reglene deretter. Fraværet av en drøfting av dette reguleringsalternativet gjør at høringsnotatet legger opp til en amputert politisk behandling.»