Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

                                                                                              

 

 

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

16/4542

16/6944 -  

26.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

Høring – om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 1. juli d.å.

 Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader:

 1.Generell kommentar:

Høringsnotatet inneholder i begrenset grad vurderinger av våre forpliktelser i henhold til WTO-regelverket. Det fremgår på noen punkter at en vurdering av WTO- forpliktelsene vil skje parallelt med høringsprosessen, men UD vil likevel peke på behovet for også å foreta disse vurderingene. UD viser spesielt til punkt 5 (unntak fra kravet om standardiserte pakninger) og punkt 11 (fjernsalg av tobakksvarer og e-sigaretter).

 2.Utkast til endring i forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer §§ 8 a – 8 d

Høringsnotatet inneholder ikke på dette eller andre punkter en vurdering av forpliktelsen til å notifisere endringene til WTO. Slik vurdering kan være gjennomført uten at det fremgår av høringsnotatet, og UD vil for ordens skyld minne om fristen for notifisering til WTO og det forhold at andre WTO-medlemmer skal ha tilstrekkelig med tid til å fremsette kommentarer til et utkast.

På generelt grunnlag, vil Utenriksdepartementet samtidig legge til at notifiserings-plikten må vurderes på ethvert område hvor det er relevant, både for salg av tjenester og varer.

 Med vennlig hilsen

Øyvind Hernes

underdirektør

 Mette Kristin Ek

rådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.