Høringssvar fra Jo Thorsrud

Feilregulering vil gi store rinvirkninger

Dato: 06.09.2016

Svartype: Med merknad

Regjeringen begår en kardinalfeil ved å innlemme det den kaller
e-sigaretter inn i TPD som reguleringsverktøy. Damping har ingenting med sigaretter å gjøre, og navnet e-sigaretter er da i beste fall misvisende, og blir brukt bevisst som et ledd av propaganda fra lobbyister fra legemiddelindustrien, som også i epoker drypper inn feilaktig informasjon gjennom pressen for å styrke sin posisjon.  
Jeg er enig i at det bør bli en form for regulering av produktet, men dette for å fortsatt bevare de av befolkningen som røykers mulighet til å slutte eller redusere bruk av tobakk.
Regjeringens plan om redusering og avvikling av tobakksprodukter har ingen eller liten effekt om befolkningen ikke får beholde alternativer til produktene.
Forskning viser at damping er et 80-90 prosent sunnere alternativ til tobakk, her finnes også god norsk forskning som på bedre grunnlag burde tas inn i beslutningen.
At regjeringen går inn for en regulering som er forfattet av EU og dirigert av legemiddelindustrien viser et knefall for norsk suverenitet, og er fatalt for norsk helsesituasjon der det flg. Legeforeningen dør 7 300 mennesker årlig av direkte tobakksskader, i tillegg legges på skader av passiv røyking. Fjernes muligheten til damping som alternativ, vil mange av de 140 000 damperene i Norge tvinges tilbake på tobakksbruk som et resultat av feilslått regulering, det er da plausibelt å spørre seg om regjeringen er rustet til å ta ansvar for innføringen av damping i TPD, både moralsk og samfunnsøkonomisk. Norsk helsepolitikk plikter seg til å gagne befolkningen og bidra til en sunn nasjon, dette punktet blir ikke ivaretatt i dette forslaget.

Norske bedrifter som produserer og forhandler utstyr, og som ønsker å produsere dampevæske bør støttes i en reguleringsplan, dette i grunn for god samfunnsøkonomi i flere ledd. Både i en form av helsegevinst og grobunn for norsk næringsliv. De avgiftene som regjeringen antyder i forskriften vil prismessig føre til at brukerene vil trekke seg fra produktene og dermed inntekter for næringslivet og staten. Dette kommer også på sikt til å gi grobunn for illegal produksjon og handel, dette er ikke ønskelig for forbrukere eller stat, da skadeomfanget av dette ikke kan kontrolleres.
Forslaget som nå er lagt frem kan således sammenlignes med Turing Pharmaceuticals og deres forsøk på å øke prisen på livreddende AIDS medisin med 400 prosent.
Det er da også urovekkende å se at legemiddelindustrien støttes av staten ved å tillates å reklamere for nikotinprodukter som røykesluttmiddel og omgå reklameforbud der damping som livreddende produkt kan gjøre samfunnsnytte. Dette oppfattes som en dobbeltmoral hos regjeringen som stikker dypt økonomisk.