Høringssvar fra Bærum kommune

Bærum kommunes høringssvar om endring i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Departementet foreslår at dagens forbud mot e-sigaretter med nikotin skal opphøre, slik at e-
sigaretter tillates solgt på det norske markedet. Det er foreslått følgende forskriftsendringer for e-
sigaretter:
·   Ny regulering av elektroniske sigaretter
·   Krav til søknad om registrering og dens innhold
·   Krav til produktets innholdsstoffer, volum og utforming
·   Krav til hvordan produktet skal merkes, herunder bruksanvisning, emballasje og
helseadvarsel
·   Plikter til de relevante aktørene når det gjelder overvåking av skadelige og uønskede
virkninger
Legemiddelverket er foreslått som den primære tilsynsmyndigheten. Helsedirektoratet er foreslått
som tilsynsmyndighet når det gjelder markedsovervåking.
Bærum kommune støtter forslaget til endringer av tobakkskadeforskriften og ny forskrift om
elektroniske sigaretter, grunnet den potensielle helserisikoen ved bruk av elektroniske sigaretter. 
Bærum kommune er positive til forslaget om å regulere innhold av nikotin i slike produkter og krav
til utforming, merking, markedsføring og salg av elektroniske sigaretter. 
Bærum kommune imøteser regulering med klare retningslinjer for bruk av e-sigaretter. Bærum
kommune mener det er positivt å ha like retningslinjer for e-sigaretter som for røyk med tobakk for
å unngå passiv innånding av skadelige stoffer. 
Kommunen fører tilsyn med at røykeforbudet i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har
adgang overholdes. Ved en lovendring vil røykeforbudet også omfatte bruk av e-sigaretter, og
kommunens tilsynsansvar utvides til også å gjelde forbud mot bruk av e-sigaretter der dette ikke er
tillatt. Bærum kommune mener denne utvidelsen av tilsynsområde ikke vil medføre vesentlig
endringer i kommunens ressursbruk.