Høringssvar fra Kjell Arne Thomassen

Uregulert salg.

Dato: 04.09.2016

Svartype: Med merknad

Vi har mange erfaringer fra historien om hva som skjer når man innfører høye avgifter og sterke regulering/forbud.

Innenfor område rusmidler har vi en ulovlig og en lovlig, men sterkt regulert. Det vi ser er at dun ulovlige uregulerte omsetning raskt tar over de andeler man mister i lovlige kanaler. Når offentlig myndigheter velger å bruke så sterke virkemidler og et så høyt avgiftsnivå, åpner man for nye forretningsområder innenfor den uregulerte del.  

Et åpent samfunn vil aldri ha mulighet å stoppe en slik virksomhet via lovverk eller straff. Man kan muligens begrense omsetningen, men uten å innføre et kraftig kontroll regime vil man kun oppnå at omsetningen flyttes over i illegale kanaler. 

Vi har også hatt mange år med skremsel og bilder uten at større resultat. Den totale tobakksforbruket er høyt, men bruk har endret seg fra røy til snus og andre ting.

Jeg tror veien å gå er å åpne for legal omsetning på et fornuftig kostnadsnivå, der det ikke vil være økonomisk forsvarlig å smugle. Man kan da innføre brukerkontroll og ha oversikt igjen. Det vil være mulig å innføre røykekort eller tilsvarende. Der bruker har registrert bankkortet i en database som åpner for kjøp av tobakk.

Slik det er nå foregår store deler av omsetningen utenfor myndighetenes kontrol.