Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Høringssvar til forslag om endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om e-sigaretter

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at antallet personer som røyker og snuser må reduseres, da dette er en viktig årsak til hjerte- og karsykdommer i Norge. Tobakksbruk er en av de store truslene mot folkehelsen, og en av de viktigste risikofaktorene for tidlig død og tap av friske leveår. Den store sosiale ulikheten i røyking i Norge forklarer en stor andel av sosial ulikhet i dødelighet. Strukturelle virkemidler som regulering er helt sentrale om vi skal redusere sosial ulikhet i helse i Norge. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil også trekke fram at skal vi nå målet om 25 prosents reduksjon i for tidlig død av NCD-sykdommene innen 2025, som myndighetene har satt seg, er det helt nødvendig med flere og sterke virkemidler for å redusere tobakksbruken i befolkningen, og for å hindre at unge begynner og røyke eller snuse.

 Nasjonalforeningen for folkehelsen er generelt enig i Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger og forslag i høringen. I vårt høringssvar til forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter, vil vi kommentere på følgende kapitler i høringsnotatet:

  • Kapittel 3: Regulering av e-sigaretter
  • Kapittel 5: Unntak fra kravet om standardiserte pakninger
  • Kapittel 6: Regulering av ingredienser og enkelte tilsetningsstoffer

Tobakksimitasjoner i form av godteri er ikke tatt opp i høringsnotatet. Siden tobakksimitasjoner er foreslått fjernet fra Tobakksforskriften, vil vi likevel kommentere det.

 

Kapittel 3: Regulering av e-sigaretter

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til regulering av e-sigaretter. Vi mener begrunnelsen for en regulering i henhold til tobakksdirektivet er fornuftig, og at salg og bruk reguleres gjennom tobakksskadeloven. Vi er likevel bekymret for at det ikke er tatt endelig stilling til om reklamefri emballasje og oppstillingsforbudet også skal gjelde for e-sigaretter. Det er en reell bekymring at e-sigaretter kan bli en innfallsport til bruk av røyk eller snus. Hvis e-sigaretter ikke omfattes av oppstillingsforbudet kan e-sigaretter framstå som et produkt det er helt ok å bruke, og kanskje «friste» flere til å prøve e-sigaretter – også unge som ikke tidligere har brukt røyk eller snus. Så langt det er mulig bør e-sigaretter kun brukes av personer som ønsker å slutte

og røyke, men hensynet til at disse får kjennskap til produktene bør likevel ikke gå foran hensynet til at barn og unge i størst mulig grad skjermes for dem.

I tillegg til at e-sigaretter bør omfattes av oppstillingsforbudet, mener vi at det også bør innføres reklamefri og standardisert emballasje for e-sigaretter. Erfaringer fra Australia har vist at reklamefri og standardisert emballasje er et viktig tiltak for å redusere bruken av tobakk blant ungdom. Reklamefri og standardisert emballasje reduserer ikke tilgjengeligheten, men man kan anta at e-sigaretter vil framstå som mindre attraktive hvis standardisert innpakning også gjelder for dette produktet.

Kapittel 5: Unntak fra kravet om standardiserte pakninger

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at sigarer, sigarillos og pipetobakk ikke skal omfattes av reklamefri innpakning, men at disse produktene bare skal kunne selges i spesialforretninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det ikke er grunnlag for å unnta disse tobakksproduktene fra standardisert innpakning. Hvis sigarer, sigarillos og pipetobakk skal unntas, må spesialforretninger, sigarer og sigarillos defineres i Tobakksforskriften og definisjonene må være slik at tobakksindustrien ikke kan omgå det som er forutsetningene for unntakene.

Kapittel 6: Regulering av ingredienser og enkelte tilsetningsstoffer

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag til regulering av ingredienser og smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Vi mener at den samme reguleringen bør omfatte snus. Det er et høyt forbruk av snus blant unge i Norge i dag, med en stor andel brukere i aldersgruppen 16 – 24 år. Vi mener at smakstilsetninger i snus appellerer spesielt til ungdom, og at det derfor er ekstra viktig at snus omfattes av reguleringen.

 

Tobakksimitasjoner i form av godteri

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår og fjerne «forbud mot synlig oppstilling på utsalgssteder» av tobakksimitasjoner som lakrispiper, sjokoladesigaretter o.l. Nasjonalforeningen for folkehelsen synes dette forslaget er oppsiktsvekkende, og det går blant annet i mot WHO FCTC, som Norge er bundet av, og som oppfordrer landene til å forby salg av godteri utformet som tobakk. Antallet personer som røyker i Norge har vært synkende i flere år, og for barn og unge i dag er det ikke nødvendigvis dagligdags å se sigaretter, eller noen som røyker. Vi mener at synlig oppstilling og salg av tobakksimitasjoner i form av godteri vil være med på å normalisere tobakksrøyking for barn og unge, og få tobakk til å fremstå som noe uskyldig.

En annen problemstilling knyttet til å fjerne forbudet mot synlig oppstilling av tobakksimitasjoner er faren for at tobakksindustrien vil utnytte dette mulighetsvinduet til markedsføring. Med innføringen av standardisert emballasje er det mulig å tenke seg at tobakksindustrien vil kunne markedsføre godterisigaretter og lakrispiper i pakker som ligner vanlige sigaretter og med likt design og navn. Det er i hvert fall en utvikling som ikke er ønskelig. Vi vil derfor oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til og ikke fjerne forbudet mot synlig oppstilling av tobakksimitasjoner.