Høringssvar fra Tron Skjelve

Høringssvar, endringer i tobakksforskriftene, ny forskrift om e-sigaretter

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Professor MIchael Russell, en pionér innen tobakksskadereduksjon, uttalte i 1976: "People smoke for nicotine but they die from the tar".

I løpet av de 40 årene som har gått siden Russell skrev dette, har det vært utallige kampanjer for å få nordmenn til å slutte å røyke, uten at de har gitt nevneverdige resultater, sett i forhold til utgifter til disse kampanjene (betalt av skattebetalerne). Eksperter innen markedsføring, PR og offentlig informasjon er enige, antirøykekampanjer i seg selv virker dårlig.

Nulltoleranse og nullvisjoner er ikke veien å gå, heldigvis begynner politikere og det offentlige å forstå dette når det gjelder narkotika, og prinsippet om skadereduksjon gir bedre resultater enn tidligere politikk. Nå er det på tide å tenke nytt når det gjelder røyking, og se på tallene i stedet for å tenke moral. Noe av det som har fått flest røykere til å stumpe røyken er snus, og da snus med smak. Snus og annen røykfri tobakk er vesentlig mindre helseskadelig enn sigaretter og rulletobakk, og jeg er overbevist om at mange av de som snuser ville ha røyka, hadde det ikke vært for snus, og igjen snus med smak. Valgfrihet av smaker er viktig for å nå flest mulig røykere, kanskje spesielt unge og/eller kvinnelige røykere.

I løpet av de siste ti årene har røykere fått et nytt alternativ, nemlig damp, generelt kalt e-sigaretter. Begrepet "e-sigaretter" oppleves av mange brukere som feilaktig, siden det mest effektive damputstyret har ingen likheter med sigaretter. Videre oppleves det som en stor urettferdighet at så mange av både lovgivere og såkalte eksperter tror damp er tobakkindustriens forsøk på å rekruttere nye røykere. Riktignok har tobakkselskapene kommet med sine egne produkter, men disse faller inn under de ineffektive, sigarettliknende e-sigarettene. Samtidig er det disse som lettest vil komme gjennom de nye reguleringene, og det er kun tobakkselskapene og de store e-sigarettprodusentene som vil ha råd til å satse i Norge om registreringsordningen trer i kraft. Paradoksalt nok er det disse e-sigarettene og enkle førstegenerasjons dampeutstyr som er mest appellerende til ungdom.

Dampindustrien har siden begynnelsen vært selvregulert, i stor grad av forbrukerene selv, og nettopp derfor har vi fått en høy grad av innovasjon og effektive, sikrere produkter. EUs Tobakksproduktdirektiv og da også denne nye forskriften virker utformet spesielt for å hindre videre utvikling og for å kvele en industri som stjeler store andeler av både tobakkindustrien og legemiddelindustrien, begge aktører med milliardbudsjetter for lobbyisme og maktpåvirkning. 

Damputstyr, tilbehør og e-væske er ikke tobakksprodukter, like lite tobakksprodukter som nikotintyggegummi, nikotinplaster eller nikotininhalatorer. Damp er heller ikke et legemiddel. Damp er et nytelsesmiddel, med noen bivirkninger, som for eksempel røykeslutt. Forkast føre-var-prinsippet i denne saken, all korrekt utført forskning viser at bruk av damp er tilnærmet ufarlig, både for forbruker og omgivelser.

Jeg avslutter med å gi min støtte til Norsk Dampselskap og organisasjonens høringssvar.

Tron Skjelve, røykfri i 628 dager takket være damp