Forsiden

Høringssvar fra Norges Bondelag

Dato: 07.06.2019

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep.

0032 OSLO

Vår saksbehandler

Vår dato

Vår referanse

Hildegunn Gjengedal

07.06.2019

13/00723-9

+47 90 51 83 79

Deres dato

Deres referanse

26.04.2019

Høringsbrev - forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden

Oppsummert – Norges Bondelags innspill:

Norges Bondelag er glad for at Lov om handelsskikk med tilsyn endelig ser ut til å bli gjennomført. Vi er positive til hovedtrekkene i forslaget og er fornøyd med at NFD har lagt seg nær opp til Hjelmeng-utvalgets forslag.

Handelstilsynets rolle er helt essensielt. For å oppnå tillit og kunne operere effektivt er det viktig at tilsynet er uavhengig og selvstendig. Vi mener dette kom bedre fram i Hjelmeng-utvalgets forslag til paragraf 3, og foreslår derfor at elementer fra dette forslaget blir lagt inn i Lov om god handelsskikk.

Vi mener også det er viktig for debatten og engasjementet om temaet at tilsynet legger fram en årlig rapport. Dette ligger også inne i Hjelmeng-utvalgets forslag, og vi foreslår å ta inn denne formuleringen i det nye lovforslaget.

Loven med tilsyn er et viktig første steg for å få en mer ryddig verdikjede for mat på vegen fra bonde til forbruket. Men loven er ikke nok. Distribusjon er ett av temaene som må reguleres.

Norges Bondelag vil påpeke at det haster å få på plass en Lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsyn, og vi ber om at loven blir gjennomført så raskt som mulig etter nødvendige vedtak er foretatt.

På høy tid å innføre Lov om god handelsskikk med uavhengig tilsyn

Norges Bondelag mener det er svært viktig og på høy tid at Lov om god handelsskikk nå kommer på plass. To offentlige utvalg har pekt på behovet for en egen lov med tilsyn. NOU 2011: 4 (Steensnæs-utvalget) pekte på en forskyvning av makten i verdikjeden for mat i retning dagligvarekjedene, og påviste trusler, usaklig delisting, krav om urettmessig betaling av markedsføring og hylleplass, misbruk av forretningshemmeligheter og uklare, komplekse og ensidig utformede avtaler. NOU 2013:6 (Hjelmeng-utvalget) påpekte at sektoren var preget av uklarhet i kontraktsutformingen, mangelfull forståelse av forpliktelser p.g.a asymmetri i informasjon og mulige kontraktsbrudd. Utvalget foreslo en lov med tilsyn.

Norges Bondelag var positive til forslaget fra Hjelmeng-utvalget og ønsket at forslaget skulle oversendes Stortinget så fort som mulig for vedtak. Dette skjedde dessverre ikke.

Våren 2018 kom Stortinget med et anmodningsvedtak der de ba regjeringen fremme forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn. Vi er svært tilfreds med at et nytt lov- og tilsynsforslag nå endelig er kommet ut på høring. Vi er også tilfreds med at det nye forslaget til Lov om god handelsskikk ligger nær opptil Hjelmeng-utvalgets forslag.

Et viktig spørsmål for bønder verden over

En velfungerende verdikjede fra bonde til forbruket er helt avgjørende for at bondens produkter skal nå fram mest mulig effektivt. Mange bønder er også medeiere i samvirkebedrifter, og noen bønder leverer direkte til dagligvarekjedene. Loven er derfor viktig for norske bønder.

Utfordringer knyttet til hvordan verdikjeden mellom jord og bord fungerer er ikke et særnorsk fenomen. Våre søsterorganisasjoner over hele verden har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få en velfungerende verdikjede.

Under generalforsamlingen til vår verdensorganisasjon, World Farmers` Organisation ble det for et par uker siden vedtatt en resolusjon som blant annet oppfordret til lovregulering for å bedre forholdene i verdikjeden for mat.

Rundt 20 av EUs medlemsland har allerede innført reguleringer på dette området, og i april vedtok EU å innføre et direktiv mot uheldig handelspraksis, med særlig vekt på å styrke bondens posisjon. EUs bønder har vært pådrivere for et slikt direktiv.

Våre yrkeskollegaer i National Farmers Union i USA har hatt dette som hovedtema siden oppstarten i 1902, og foreslo nylig ny lovgiving for å bedre forholdene i verdikjeden.

Støtter forslagets hovedtrekk

Norges Bondelag støtter hovedtrekkene i forslaget. Vi har følgende kommentarer:

Paragraf 1: Lovens formål

Norges Bondelag støtter alternativ 2 (alternativ formulering). Alternativ 1 definerer forbrukervelferd som velferd for sluttkunder gjennom lave priser, høy kvalitet, bredt vareutvalg og høy grad av tilgjengelighet. Vi mener dette er for snevert, og at det ikke er et mål i seg selv å ha lave priser på dagligvarene. Prisen skal være riktig og reflektere kostnadene ved å produsere varen. For lav pris på varen vil både gi en dårlig inntjening for bonden og kan også føre til svinn ved at kunden kjøper for mye av en vare, eller varer de egentlig ikke trenger. Alternativ to skisserer også et bredere formål, som innbefatter en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Dette ser Norges Bondelag som positivt.

Paragraf 3: Myndighetene for dagligvaresektorens oppgaver og organisering

Handelstilsynet får en helt avgjørende rolle for at loven skal ha effekt. For å ha legitimitet og tillit og fullt fokus på oppgavene må tilsynet ha en fri og uavhengig rolle. Stortinget påpeker også i sitt anmodningsvedtak at tilsynet skal inneha en selvstendig beslutningskompetanse. Tilsynet bør ikke legges inn som en underavdeling i eksisterende tilsyn, eller underordnes en annen etat. Vi mener Handelstilsynet må ha en egen direktør, som kan konsentrere seg fullt og helt om oppgaven og ha den nødvendige uavhengigheten som trengs knyttet til oppgavene.

En årlig rapportering vil også synliggjøre og skape oppmerksomhet rundt arbeidet til tilsynet. Vi ser eksempel på det i Storbritannia, der det arrangeres en årlig konferanse rundt offentliggjøringen av den årlige rapporten. Rapporten trenger ikke være svært omfattende, og tilsynet kan selv avgjøre formen på årsrapporten.

Begge disse elementene lå inne i Hjelmeng-utvalgets forslag. Vi foreslår derfor å ta inn disse elementene fra utvalgets paragraf 3:

Handelstilsynet skal være et uavhengig organ ledet av en direktør utnevnt av Kongen i statsråd. Handelstilsynet skal ikke kunne instrueres i enkeltsaker.

Som ledd i sitt tilsyn skal Handelstilsynet

  • utgi årlige rapporter om utviklingen i næringens kontrakts- og handelspraksis

Tilsynet må ha en proaktiv rolle. Det må selv ta initiativ i saker som trenger oppfølging, og ha en løpende og veiledende dialog med aktørene. Tett dialog med aktørene og behovet for eget initiativ har også blitt understreket av den britiske ombudskvinnen for dagligvaresektoren i våre samtaler med henne. Vi mener tilsynet må plasseres på et sted som muliggjør god og tett kontakt med aktørene i dagligvarebransjen.

Viktige elementer som ikke er dekket av forslaget

Forslaget til Lov om god handelsskikk med tilsyn er et viktig første steg for å få en bedre fungerende verdikjede for mat. Det er imidlertid ikke nok.

Norges Bondelag har tidligere påpekt betydningen av distribusjon. Leverandørene blir i dag presset inn i dagligvarekjedenes distribusjonssystemer. Det er nå kun to uavhengige distributører igjen, Tine og Ringnes. Det er svært viktig at disse overlever i markedet. Tine distribuerer i tillegg til sine egne varer også produkter for mindre produsenter over hele landet. Dette skaper verdifullt mangfold og er viktig for mange bønder og leverandører.

Vi mener leverandører må ha rett til å velge sin egen distributør, og at dette må frikoples fra avtalen om salg av varer. Dette bør lovreguleres.

Norges Bondelag ser fram til den annonserte meldingen om dagligvaresektoren, og regner med å bli tatt med på råd.

Med vennlig hilsen

Elektronisk godkjent, uten underskrift

Lars Petter Bartnes Sigrid Hjørnegård

Leder Generalsekretær