Høringssvar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Dato: 03.06.2019

Alkoholsalg er ikke et konkurransevirkemiddel

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis har 33 medlemsorganisasjoner. Vi jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Muligheten for alkoholsalg som et konkurransefremmende tiltak er ikke nevnt i forslaget. På bakgrunn av medieoppslag i forkant av høringsfristen ønsker vil likevel å kommentere dette.

Næringsinteresser og kundehensyn brukes ofte som argumenter for å liberalisere alkoholpolitikken. Men alkohol er ingen ordinær vare, og alkoholpolitikk bør først og fremst være helsepolitikk, ikke næringspolitikk. Alkohollovens formål er å begrense individ- og samfunnsskader som følge av alkoholkonsum. Alkoholbruk virker negativt inn på over 200 sykdommer, hvorav kreft er en av dem. Sammenhengen mellom alkohol og enkelte sykdommer er godt kjent i befolkningen, andre er det mindre kjennskap til.

Alkoholkonsum går også utover uskyldige tredjeparter, enten det gjelder bråk, vold eller redusert produktivitet i arbeidslivet. Mest alvorlig er det for de mange tusen barna som har en utrygg oppvekst fordi voksne rundt dem drikker for mye. En hovedgrunn til å begrense tilgjengeligheten er derfor hensynet til andre.

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på økte alkoholavgifter, reklameforbud og regulerte utsalgssteder for alkohol som de tre viktigste virkemidlene for å forebygge alkoholrelaterte skader og død. Begrensninger på detaljomsetning av alkohol inngår dermed som ett av våre viktigste virkemidler for å begrense alkoholskader.

Ølsalg på bensinstasjoner og kiosker

I forkant av høringsfristens utløp har det blitt fremmet forslag om å tillate kiosker og bensinstasjoner å selge øl, som et tiltak for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Dette vil vi advare mot. Å la landets over 3000 kiosker og bensinstasjoner få selge øl, vil øke antall utsalgssteder betraktelig. Til sammenligning er det i overkant av 4000 salgsbevillinger for øl i Norge i dag. Folks helse og sikkerhet kan ikke være en salderingspost for å bedre konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Hensynet til folks helse og trivsel må veie tyngst.

Koblingen av alkoholsalg og trafikk som dette forslaget legger opp til, er også svært uheldig. Alkohol og trafikk hører ikke sammen. Hver dag foretas 14.000 kjørerturer med promille, og rus er involvert i om lag en av fem dødsulykker i trafikken. Ølsalg på bensinstasjoner vil neppe bidra til mindre alkoholpåvirket kjøring. Vi frykter for konsekvensene av å tillate kiosker og bensinstasjoner å selge alkoholholdig drikke.

Det er dessuten solid dokumentasjon på at dagligvarebutikkene fører altfor dårlig kontroll med alkoholsalget, og mange selger til mindreårige. Det er liten grunn til å tro at kiosker og bensinstasjoner vil være bedre på å forhindre salg til mindreårige enn landets mange tusen dagligvarebutikker.

Ubemannede hentepunkt for alkohol

I tillegg til begrensningene på salgssteder og -tider for alkohol, er forbudet mot salg av alkohol til mindreårige og til personer som er åpenbart påvirket av alkohol et viktig regulatorisk virkemiddel. Dette er et viktig alkoholpolitisk prinsipp, som må opprettholdes i møte med en endret næring.

Nettsalg av dagligvarer blir stadig vanligere, herunder også salg av alkoholholdig drikke over internett. Dette har medført nye problemstillinger som dagens regelverk ikke er utformet for, og gitt et stort rom for tolkning. Det er behov tydeligere retningslinjer og regelverk som regulerer nettsalg av alkohol. Reglene må ivareta alkohollovens formål, samtidig som de gir forutsigbare vilkår for bransjen.

Enkelte aktører ønsker å kunne utlevere alkoholholdig drikke på ubemannede hentepunkter. Alderskontrollen skal ivaretas ved legitimering ved hjelp av BankID på bestillingstidspunktet. Actis er opptatt av at utlevering av alkoholholdig drikk må skje innenfor gjeldende tidsbegrensninger, til personer som oppfyller alderskravet og ikke til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Det vil ikke være mulig å kontrollere at alkohol ikke hentes av mindreårige eller berusede personer dersom alkohol skal kunne utleveres på ubemannede hentepunkt. Helsedirektoratet har pekt på at forbudet mot salg av alkohol fra automat vil utfordres dersom utlevering av alkohol på ubemannede hentepunkt tillates.

Actis mener at alkohol ikke kan brukes som et nærings- og konkurransefremmende middel. Salg av alkoholholdig drikke fra kiosker og bensinstasjoner bør ikke tillates. Videre må det stilles de samme kravene til salg og utlevering av alkohol, uavhengig av salgskanal. Alkohollovens bestemmelser om alders- og sosial kontroll må ikke lempes på ved utlevering av alkohol kjøpt over internett.

Med vennlig hilsen,

Pernille Huseby

Generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan