Høringssvar fra Orkla ASA

Dato: 07.06.2019

Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 26. april 2019 om forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden, og utsendt høringsnotat.

Orkla er positive til og støtter en lov om god handelsskikk. Vi ser dette som et positivt bidrag for å legge til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom leverandørene og dagligvarekjedene.

Handelstilsyn

Orkla støtter forslaget om et uavhengig Handelstilsyn med selvstendig beslutningsmyndighet. Orkla støtter den foreslåtte innretningen til tilsynsorganet, som er inspirert av den britiske ordningen. Erfaringene fra Storbritannia viser at nøkkelen til suksess er den nære dialogen handelstilsynet har med aktørene i bransjen.

Handelstilsynet må opptre proaktivt gjennom en utadrettet, dialogbasert tilnærming. For å gjøre en slik arbeidsform mulig, må tilsynet være geografisk plassert der de fleste av aktørene i bransjen holder til, som er i Oslo. Lokalisering uten nærhet til aktørene vil medføre høyere kostnader og økt tidsbruk både for næringslivet og tilsynet.

Tilsynet bør ledes av en direktør med selvstendig beslutningsmyndighet.

Lovens formålsbestemmelse

Departementet har fremmet to alternative forslag til formålsbestemmelse. Orkla mener at den alternative formålsbestemmelsen på en bedre måte enn det opprinnelige forslaget får frem at målet med lov om god handelsskikk er effektivitet, redelighet og rettferdighet mellom de næringsdrivende i dagligvaresektoren, som forutsetning for bedret forbrukervelferd. For øvrig viser Orkla til kommentarer fra DLF.

Forretningshemmeligheter og vern mot etterligning

Orkla investerer betydelige beløp i arbeidet med innovasjoner og produktutvikling. For at leverandører som Orkla skal ha insentiver til å investere i forsknings- og utviklingsvirksomhet må vi være sikret at våre immaterielle rettigheter respekteres, at det ikke finner sted urettmessig kopiering eller omdømmesnylting, samt at forretningshemmeligheter respekteres.

Eksisterende lovgivning regulerer slike immaterialrettskrenkelser, men håndhevingssituasjonen gjør at brudd ikke forfølges i alle saker der det er grunnlag for det. Dette skyldes særlig at det oppleves som problematisk å rettsforfølge en konkurrent som samtidig er en av leverandørens viktigste kunder.

Orkla mener at det er behov for å presisere at immaterielle rettigheter i disse relasjonene skal respekteres. Dette vil ikke bare gjelde misbruk av forretningshemmeligheter, men omfatter spørsmål om krenkelse av immaterielle rettigheter generelt, og krenkelser av etterligningsvernet i markedsføringsloven spesielt.

Orkla støtter en innføring av vern om forretningshemmeligheter i denne relasjonen, slik det er foreslått i § 7. Orkla foreslår videre å innføre et nytt 2. ledd i § 7:

Parter som står, har stått, eller potensielt kan stå i et forretningsforhold til hverandre har en særlig plikt til å sørge for at konkurrerende produkter skiller seg fra hverandre.

Dette nye leddet presiserer den lojalitetsplikten som følger av at partene står i et forretningsforhold til hverandre. Orklas produkter og innovasjoner er avhengig av distribusjon i dagligvarekjedenes butikker. Kjedenes egne produkter er sikret distribusjon og gunstig hylleplassering, uavhengig av produktets kvalitet, markedsandel eller renommé forøvrig. Dette, sammen med at kjedene også bestemmer prisen på de to produktene, tilsier at kjedene har en særlig plikt til å sørge for at produktene skiller seg fra hverandre, idet en etterligning ellers vil virke særlig urimelig og bidra til en ubalanse i forretningsforholdet mellom partene.