Høringssvar fra Framtiden i våre hender

Dato: 07.06.2019

INNSPILL FRA FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

Framtiden i våre hender støtter loven om god handelsskikk, og takker for muligheten til å komme med innspill. Loven er et første steg mot å ivareta interessene til forbrukere, bønder og framtidige generasjoner, samt å bygge mer velfungerende og bærekraftige verdikjeder.

Framtiden i våre hender støtter alternativ 2 for formålsparagrafen, ettersom loven bør fremme en effektiv bruk av samfunnets ressurser i stedet for å vektlegge lave priser. Prisen på en vare må først og fremst være riktig, og reflektere omsetnings- og produksjonskostnadene. Salg av mat med tap og lokkepriser på ressurskrevende produkter bidrar til husholdningenes matsvinn og for høyt forbruk av ressurskrevende produkter. Framtiden i våre hender mener at salg av mat med tap bør forbys, og at riktige priser som reflekterer omsetnings- og produksjonskostnadene vil kunne forebygge matsvinn og redusere miljø- og ressursbelastningen knyttet til nordmenns forbruk av mat.

Loven om god handelsskikk bør tilrettelegge for redusert matsvinn. §9 om svinn og reklamasjoner må sikre at aktører har en plikt til å plassere ansvar og redusere uforutsigbarhet i verdikjeden. Ansvar må plasseres i kontraktene for å sikre at aktører bestiller riktig mengde varer og minimerer svinn, og på en måte som skaper insentiver til å minimere svinn i alle ledd av verdikjeden.

Det foreslåtte Handelstilsynet er en forutsetning for at loven håndheves på en effektiv måte. Framtiden i våre hender mener at tilsynet må være uavhengig og bør ha en kontinuerlig oppfølging av bransjen ved å publisere årlige rapporter. På denne måten kan loven ha en reell virkning på adferden til sentrale aktører i bransjen.

Framtiden i våre hender ser loven som et skritt for å styrke primærprodusentenes stilling i verdikjeden. Det er et internasjonalt problem, som tidligere var kjent mest fra land i sør, men som i økende grad også er relevant her hjemme.