Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 28.04.2020

Svartype: Med merknad

Vi støtter tiltakene for å sikre smittevern

Revisorforeningen støtter at det legges til rette for at ulike foretakstyper kan behandle saker i foretaksorganene uten fysisk møte og at vedtektsfestede frister for avholdelse av generalforsamling/årsmøte midlertidig kan settes til side. Løsningen med midlertidige forskrifter i medhold av koronaloven har ikke gitt tilstrekkelig avklaring pga kort varighet.

Foreninger

Det bør gjøres tilsvarende unntak fra vedtektsbestemmelser i foreninger mv. som ikke er regulert gjennom en egen lov.

Utsettelse av fristene for årsregnskap og generalforsamling

Departementet skriver i pkt 5.2:

«Forslaget innebærer ikke å endre eller gjøre unntak fra de lovbestemte fristene for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte i aksjeloven, allmennaksjeloven eller samvirkelova. Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil vurdere nærmere om fristen for å fastsette årsregnskapet etter regnskapsloven skal utsettes. Det samme gjelder fristene i foretakslovgivningen for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte.»

Vi mener at det er nødvendig å utsette fristene for årsregnskap og generalforsamling. Vi har i flere omganger spilt inn behovet for dette. Nå har Finansdepartementet besluttet å utsette fristen for innsending av skattemeldingen i tre måneder til 31. august. Dette tiltaket vil ha begrenset effekt hvis ikke fristene for årsregnskap og generalforsamlingen utsettes tilsvarende. Utsettelse av fristen for skattemelding kunne gjøres i forskrift, mens utsettelse av fristene for årsregnskap og generalforsamling krever lovhjemmel.

Revisorforeningen mener at en lovhjemmel til å utsette fristene for årsregnskap og generalforsamling bør fastsettes nå og fremmes i samme proposisjon som forslaget til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. Deretter bør det raskt fastsettes forskrifter om utsettelse av fristene.

Fysiske møter etter koronakrisen - forenklinger for næringslivet

Vi mener at det uheldig at Næringsdepartementet så bombastisk slår fast at foretakslovgivningen gjennomgående setter krav om fysisk møte i styre, generalforsamling og andre foretaksorganer. Flere av disse lovbestemmelsne har tradisjonelt vært oppfattet på den måten, men det er ingen av dem som eksplisitt krever at møtene må avholdes som fysiske møter, dvs. at deltakerne er til stede samtidig i samme lokale.

Revisorforeningen mener at de fleste av disse lovbestemmelsene forsvarlig kan forstås slik at det kan gjennomføres fjernmøter når vi tar i betraktning utviklingen i tekniske løsninger for dette. Hvis departementet nå stadfester en lovforståelse i strid med dette, vil dette være et helt unødvendig hinder for forsvarlige forenklinger for næringslivet når koronakrisen er over. Vi anbefaler at departementet i proposisjonen moderer omtalen av gjeldende rett i tråd med dette.