Høringssvar fra Forskningsrådet

Høringssvar fra Forskningsrådet

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Forskningsrådet gir tilslutning til dokumentet i sin helhet. Vi ser dette som et veldig godt utgangspunkt for å gi føringer for utvikling av nye læreplaner for fag. Vi er spesielt fornøyd med utdypingen av verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf som beskrevet i kapitlene 1.3 Kritisk tenking og etisk bevissthet og 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Det samme gjelder utdyping av prinsippene for læring og utvikling som beskrevet i 2.3 Kompetanse i fag og 2.5 Å lære å lære.

Forskningsrådet ønsker å understreke viktigheten av at utforskning og vitenskapelig metode også vektlegges og konkretiseres når målene for elevenes kompetanse i fagene skal utformes. Vi oppfordrer spesielt til at den overordnete delen følges opp med å synliggjøre hvordan ny kunnskap i det enkelte fag blir til. Ved å inkludere arbeid etter vitenskapelig metode i hvert enkelt fag, vil vi øke elevenes forståelse for hvordan kunnskap oppstår, hvordan kunnskap kan anvendes og hvordan kunnskap utvikles. Kjennskap til, og ikke minst egen erfaring med, vitenskapelig metode og kritisk tenkning er svært viktig i vår tid og helt nødvendig for å føre utviklingen av Norge som kunnskapssamfunn videre.

John-Arne Røttingen
Adm.dir.
Forskningsrådet