Høringssvar fra Anne Catrine Busk ved Valler vgs.

Dato: 12.06.2017

Svartype: Med merknad

Om det skapende mennesket, kreativitet og innovasjon

Punkt 1.4 er et viktig bidrag til å verdsette individets behov for å være et helt menneske der det skapende er en viktig bestanddel.

Kreativitet må også knyttes opp mot vår tids stigende utfordringer og endringer. Vi vet at vi ikke kan bruke gårsdagens kunnskap til å løse morgendagens utfordringer, og dette høringsutkastet tar ikke kreativiteten på alvor i så måte. Den oppvoksende generasjon må bli trygge i kreative prosesser som også fører mot mål, ikke kun for individets vekst, men for innovative løsninger.

Elevene skal ikke bare formes av samfunnet. Vi ønsker at de i mye større grad enn i dag er med og former samfunnet. De nordiske landene har en stor mulighet til å kunne bidra sterkt til dette på grunn av vår flate hierarkiprofil og selvstendig tenkende elevmasse. Kobler vi bevisst kreativ læring til dette, kan vi utvikle en fremtidig arbeisstokk som har øvet opp en fleksibilitet, kreativ koblingsevne og trygghet på å starte den ukjente, kreative prosessen som trengs innen alle fag.

Det er svært viktig at dette punktet utvides til bindende krav. Hvis ikke dette spesifiseres og konkretiseres, vil de skapende fagene lett gå reverseres til i større grad å bli kosefag der samfunnet ikke får nyte godt av den aller viktigste kompetansen for å løse fremtidens ukjente problemer.

Anne Catrine Busk

Sivilarkitekt, billedkunstner og lektor