Høringssvar fra Anonym_H2542076_329296

Generell del av læreplanen på høring

Dato: 22.05.2017

Svartype: Med merknad

 

  • Terje Moen i Skolenes landsforbund savner spesielt mennesketypene i dagens generelle plan, og hvilke mennesketyper det er som driver samfunnet videre. Dette momentet bør beholdes i den nye planen.
  • Opplæringslovens formålsparagraf sier: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. I høringsutkastet står ikke et ord om foreldrerollen. Men 17 ganger står det Skolen skal.. Jeg mener at skolen alene ikke skal pålegges å forme elevene. I dagens generelle del står det at foreldrene har primæransvaret for oppfostringa av ungene. Slik bør det fortsatt være.
  • I høringsutkastet står det på side 10: Målet er at elevene forstår det de lærer, Og side 11: Fortrolighet med muntlig og skriftlig språk er for eksempel en forutsetning for læring…Videre side 12 står det at fagene norsk og samisk har et hovedansvar. Men hvis ALLE elevene skal forstå hva de lærer, er det også nødvendig at en rekke ulike minoritetsspråk må ha et ansvar inntil disse elevene har utvikla tilstrekkelig kompetanse i norsk for å forstå det som skjer i klasserommet.
  • Det er anerkjent at leik har betydning for læring. Dette er ikke nevnt med et ord i utkastet, og bør med.
  • I Stortingsmelding 28 – Fag – Fordypning - Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet står et i kapittel 3.1.1 : Som voksen skal eleven mestre livet i verden både som medborger, statsborger og verdensborger. Klima, miljø og teknologi vektlegges i utkastet. Det er for snevert. En verdensborger trenger også å lære om samspillet mellom sosiale og økonomiske forhold – og miljømessige forhold, jamfør FN´s bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til.